เกษตรฯ เบรกโรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดมอบให้กรมส่งเสริมฯ 1,371 ไร่
เกษตรฯ เบรกโรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดมอบให้กรมส่งเสริมฯ 1,371 ไร่

กรมวิชาการเกษตร ป้องปัญหาโรคใบด่างเกรงจะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน รุดส่งมอบคู่มือเทคโนโลยีผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพเผยเทคโนโลยีดังกล่าวได้จากโครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพในพื้นที่ 951 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตท่อนพันธุ์ได้ถึงกว่า 12 ล้านท่อน และสร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด 1,371 ไร่ มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรขยายผลในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.ต่อไป 

เกษตรฯ เบรกโรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดมอบให้กรมส่งเสริมฯ 1,371 ไร่นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยได้เผชิญปัญหาการระบาดของโรคที่สำคัญ คือ โรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ  Sri-Lankan Cassava Mosaic Virus รวมทั้งยังมีโรคสำคัญในพื้นที่ คือ โรคพุ่มแจ้สาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งโรคทั้งสองชนิดสามารถสร้างความเสียหายให้กับการผลิตมันสำปะหลังสูง 80-100 เปอร์เซ็นต์โดยการแพร่กระจายของโรคผ่านทางท่อนพันธุ์ โดยสามารถเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1:4-5 ในฤดูปลูกต่อไป ทำให้แนวโน้มเพิ่มปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ กรมวิชาการเกษตรจึงอนุมัติให้สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ในปี 2563/64 โดยภายในโครงการจะมี 2 กิจกรรม คือ การจัดทำคู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จำนวน 10,000 เล่ม เป็นคำแนะนำให้เกษตรกรสามารถผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดไว้ปลูกเอง และได้ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มากกว่า12 ล้านท่อน

เกษตรฯ เบรกโรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดมอบให้กรมส่งเสริมฯ 1,371 ไร่ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กล่าวว่า คู่มือการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย ความสำคัญท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ลักษณะคุณภาพท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพแปลงผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ พันธุ์มันสำปะหลังและลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะผิดปกติของมันสำปะหลังจากการขาดธาตุอาหาร ลักษณะผิดปกติของมันสำปะหลังจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช การสำรวจและตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้ แมลงศัตรูสำคัญและการป้องกันกำจัด และการเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่ง ดร. วารีย์ ทองมี หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัยในกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมกันวิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อเร่งควบคุมแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังและลดผลกระทบต่อเกษตรกรให้น้อยลง

เกษตรฯ เบรกโรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดมอบให้กรมส่งเสริมฯ 1,371 ไร่โครงการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดในพื้นที่ 951 ไร่ ได้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ 12,591,260 ท่อน ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรม การจำหน่าย และสร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์สะอาดกระจายให้เกษตรกรได้นำไปใช้ขยายผลต่อไปสำหรับปี 2564/2565 จำนวน 3,251,062 ท่อน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ได้รวบรวมข้อมูลการกระจายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ จากโครงการนี้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่กระจายลงปลูกในแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์สะอาดไว้แล้ว ส่งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลใน” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่” ถึงจำนวน 1,371 ไร่

เกษตรฯ เบรกโรคใบด่าง หวั่นทำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดขาดแคลน สร้างแปลงเกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดมอบให้กรมส่งเสริมฯ 1,371 ไร่

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated