นักวิจัย มก. คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย ลดเวลาผลิต ได้เมล็ดเต็ม 60 % สร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มมูลค่า สู่ภาคอุตสาหกรรม
นักวิจัย มก. คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย ลดเวลาผลิต ได้เมล็ดเต็ม 60 % สร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มมูลค่า สู่ภาคอุตสาหกรรม

นักวิจัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย ช่วยย่นเวลาการผลิต ได้เมล็ดเต็ม 60 % เพิ่มศักยภาพการผลิตและรายได้ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่สูง

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

ปัจจุบันการกะเทาะผลกะลาแมคคาเดเมีย นิยมใช้ใบมีดกะแทก โดยใช้แรงงานคนที่มีความชำนาญและใช้เวลานาน สามารถกะเทาะได้ครั้งละ 1 ผล เท่านั้น 1 กิโลกรัม ใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง ส่งผลให้การผลิตล่าช้า และทำให้เมล็ดแมคคาเดเมียที่กะเทาะแล้วได้รับความเสียหายเมล็ดแตกไม่สมบูรณ์ รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ผลิตเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรจากในพื้นที่สูง กล่าวว่า ได้คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย จากโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตแมคคาเดเมียอบแห้งสำหรับชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินการพัฒนาเครื่องกะเทาะแมคคาเดเมียที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเขตพื้นที่ บ้านทับเบิก อำเภอหล่มเก่า และ บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ โดยร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการการแปรรูปแมคคาเดเมียได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิจัย มก. คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย

ภายในเครื่องดังกล่าวประกอบด้วย ถังพักเมล็ด ตัวป้อนเมล็ด ตัวมีดหมุน ใบมีดตัด 6 ใบ (ปรับระยะได้) และเกียร์ทดรอบ 1 ตัว ส่วนภายนอกเครื่องมีถาดรองรับเมล็ดแมคคาเดเมียที่กะเทาะแล้ว

การทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย เริ่มจากนำผลกะลาแมคคาเดเมียใส่เข้าด้านบนของเครื่องกะเทาะ ผลกะลาแมคคาเดเมียจะตกลงไปภายในเครื่องมีแกนหมุน เพื่อให้ไปกระทบกับชุดใบมีดสำหรับการกะเทาะผลกะลาให้แตก จากนั้นกะลาและเนื้อในที่แยกออกจากกัน จะตกลงสู่ถาดรองรับภายนอกเครื่องกะเทาะ และนำผลของเมล็ดที่ได้ไปทำการคัดแยกต่อไปนักวิจัย มก. คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย ลดเวลาผลิต ได้เมล็ดเต็ม 60 % สร้างรายได้สู่ชุมชน เพิ่มมูลค่า สู่ภาคอุตสาหกรรม

เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย สามารถช่วยย่นเวลาการผลิต ตอบโจทย์ในระดับวิสาหกิจชุมชน และได้ผลของเมล็ดเต็มถึง 60 % โดยผลแมคคาเดเมีย 1 กิโลกรัม จะใช้เวลาในการกะเทาะประมาณ 30 นาที ซึ่งต่างจากเดิมใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง ขณะนี้กำลังพัฒนาวิธีการของเครื่องนี้ที่จะทำให้ได้เมล็ดเต็มมากขึ้น โดยมีการวางเป้าหมายการขยายผล ไปสู่การสร้างศูนย์เรียนรู้การแปรรูปแมคคาเดเมียสำหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปการผลิตแมคคาเดเมีย โดยใช้เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมียให้แก่ชุมชนและเกษตรกร ก่อให้เกิดรายได้ มีอาชีพใหม่ โดยจะมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสำหรับการแปรรูปแมคคาเดเมีย สามารถผลิตออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไปนักวิจัย มก. คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมียนักวิจัย มก. คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย

เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย เพื่อให้ได้เมล็ดเต็มสมบูรณ์นำไปแปรรูปแมคคาเดเมียให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 08 1390 0091 หรือ e-mail : taneesree@yahoo.com

(ข่าวโดย / นางยุพดี  คล้ายรัศมี / ประชาสัมพันธ์ มก. / 5 กรกฎาคม 2564)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated