สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ยกระดับผลิตภัณฑ์และสินค้าเด่น สู่มาตรฐานระดับประเทศ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับจังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

166486นายชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดกระบี่ มีแปลงใหญ่ จำนวน 93 แปลง ได้แก่ ด้านพืช มีทั้งหมด 86 แปลง แยกเป็นแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 42 แปลง แปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 21 แปลง แปลงใหญ่ผึ้งโพรง จำนวน 11 แปลง แปลงใหญ่ทุเรียน จำนวน 7 แปลง แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 2 แปลง แปลงใหญ่ผัก จำนวน 2 แปลง และแปลงใหญ่กาแฟ จำนวน 1 แปลง ด้านปศุสัตว์ มีทั้งหมด 7 แปลง ประกอบด้วย แพะ จำนวน 5 แปลง โคเนื้อ จำนวน 2 แปลง ซึ่งในการประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น อำเภอละ 1 กลุ่มเป็นตัวแทนเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิจารณา จำนวน 12 หน่วยงานและประธานกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม

166488ผลการพิจารณาข้อมูลจากวีดีทัศน์ เอกสารการดำเนินงาน และสอบถามข้อมูลจากตัวแทนกลุ่ม ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองข้อมูลผลการดำเนินงานแล้ว มีมติตัดสิน ดังนี้

  • ลำดับที่ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านไหนหนัง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 2 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันวิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนา พรุเตย – เพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • ลำดับที่ 3 ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัล2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร                                                                                                           ทั้งนี้ แปลงใหญ่ที่ชนะเลิศลำดับที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่ไปแข่งขันในระดับเขตต่อไป
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated