สสก.5 เผยตัวเลขไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตัน เชื่อมโยงเกษตรกร พ่อค้า เร่งบริหารจัดการเชิงรุก
สสก.5 เผยตัวเลขเอกภาพไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตัน

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทย ลำดับ 2 รองจากภาคตะวันออก สถานการณ์ การผลิตผลไม้ภาคใต้ ในปี 2564 (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) จากการประชุมรอบแรก พบว่า มีพื้นที่ปลูกรวม 1,079,728 ไร่ แยกเป็น ทุเรียน 628,689 ไร่ มังคุด 242,522 ไร่ เงาะ 73,470 ไร่ และลองกอง 135,047 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว 899,120 ไร่ จำแนกเป็น ทุเรียน 465,714 ไร่ มังคุด 228,814 ไร่ เงาะ 71,340 ไร่ ลองกอง 133,225 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 871,379 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 20.76 หรือเกือบ 1.5 แสนตัน (ปี 2563 ผลผลิตรวม 721,590 ตัน) จำแนกเป็นทุเรียน 609,813 ตัน มังคุด 155,538 ตัน เงาะ 55,047 ตัน และลองกอง 48,417 ตัน ซึ่งฤดูกาลเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนสิงหาคม ยกเว้นลองกองออกมากในช่วงเดือนกันยายน ปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น ประมาณ 9 หมื่นตัน เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นประมาณ 27,700 ไร่ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) สำหรับ มังคุด เงาะ และลองกอง แม้ว่าพื้นที่ให้ผลจะลดลง แต่ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างแล้งติดต่อกันระยะเวลาหนึ่งแต่ปีนี้ฝนมาเร็วกว่าปีก่อน ทำให้โอกาสออกดอกและติดผลมากขึ้น แต่ก็ต้องประเมินติดตามสถานการณ์ทุกระยะอย่างใกล้ชิด

นายสุพิท จิตรภักดี
นายสุพิท จิตรภักดี

เผยตัวเลขไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตันสำหรับสถานการณ์ภาพรวมไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ขณะนี้พบว่า ทุเรียน ออกดอกแล้วประมาณ ร้อยละ 75 ผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์เบา และทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก ซึ่งเกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคม 2564 โดยผลผลิตจะออกชุกช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม 2564 มังคุด ปีนี้ออกดอกล่าช้าเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้ออกดอกเพียงร้อยละ 10 แต่คาดว่าปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว ขณะนี้อยู่ในระยะปากนกแก้ว และระยะคาบไข่ มีดอกบาน และผลเล็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มังคุดมีหลายรุ่น เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เล็กน้อยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ด้านลองกอง ขณะนี้ยังออกดอกน้อยมาก ปีนี้การพัฒนาช่อดอกยืดยาวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะออกดอกมากในช่วงปลายเมษายนถึงพฤษภาคม 2564 เมื่อมีฝนตกกระตุ้นช่วงดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2564 และจะเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดช่วงเดือนกันยายน 2564 ส่วนเงาะ ออกดอกเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในระยะตั้งช่อ จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ช่วงมิถุนายนและจะเก็บเกี่ยวได้มากช่วงกลางเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงเดือนกันยายนเผยตัวเลขไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตันเผยตัวเลขไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตัน

นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดัน การบริหารจัดการผลไม้ โดยใช้มาตรการเชิงรุก มีการประชุมวางแผนจัดทำข้อมูล โดยการสำรวจข้อมูลการผลิตไม้ผลตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรวบรวมเป็นระดับภาค ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล การคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เพื่อจัดทำแผนรองรับ และรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมไปถึงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต โดยเชื่อมโยงกับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ คาดกว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนี้สถานการณ์การระบาดของ Covid 19 อาจจะเริ่มคลี่คลาย ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาด จึงต้องเร่งส่งเสริมการตลาดเพื่อกระจายผลไม้คุณภาพไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ได้จัดประชุมเชื่อมโยงเกษตรกร พ่อค้า และผู้ประกอบการเป็นระยะ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายมังคุดซึ่งดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง และจัดเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมนี้ การเชื่อมโยงเครือข่ายทุเรียน และการพัฒนาศูนย์คัดแยก การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้นเผยตัวเลขไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตันเผยตัวเลขไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตันเผยตัวเลขไม้ผลภาคใต้ปี 64 รอบแรก ผลผลิตรวมเกือบ 9 แสนตัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated