กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง COVID-19 ล่าสุดจับมือ ปตท. OR เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ปั้ม ปตท. ทั่วประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง COVID-19 ล่าสุดจับมือ ปตท. OR เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ปั้ม ปตท. ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแนวทางการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าช่วงการระบาดของโรค COVID-19 เปิดช่องทางทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ หวังช่วยกระจายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง COVID-19 ล่าสุดจับมือ ปตท. OR เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ปั้ม ปตท. ทั่วประเทศ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด โดยในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และส่งเสริมช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรจำนวนไม่น้อย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น ได้แก่ การรับพรีออร์เดอร์สินค้า การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในกรมส่งเสริมการเกษตร การประสานงานเพื่อขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าในหน่วยงานราชการ และเอกชน และการเพิ่มการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ผ่านทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง COVID-19 ล่าสุดจับมือ ปตท. OR เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ปั้ม ปตท. ทั่วประเทศล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศให้กับเกษตรกรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 และช่วงสินค้าล้นตลาดในแต่ละพื้นที่ โดยจะหมุนเวียนให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายรายละ 1 เดือน ภายใต้ชื่อ “โครงการพื้นที่ปันสุข” สำหรับสินค้าที่จะนำเข้าไปจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันจะต้องเป็นสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง หรือสินค้าแปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน ประเภทสินค้าสด สินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และต้องเป็นสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรับรอง เช่น GAP อินทรีย์ ฮาลาล อย. เป็นสินค้าที่ต้องการจำหน่ายเร่งด่วน เช่น กรณีผัก ผลไม้ล้นตลาด และไม่เป็นสินค้าที่ทับซ้อนกับผู้เช่า หรือมีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้ว

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง COVID-19 ล่าสุดจับมือ ปตท. OR เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ปั้ม ปตท. ทั่วประเทศ
พื้นที่ปันสุข เชียงใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ และกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์จำหน่ายสินค้า หลังจากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประสานงานกับทาง PTT OR ดำเนินการประสานงานกับสถานีบริการนํ้ามัน และแจ้งกลับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบและประสานงานเกษตรกรไปจำหน่ายสินค้าต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated