กรมตรวจบัญชีฯ ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 ย้ำบุคลากรเฝ้าระวังใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติงานนอกสถานที่หากวิกฤต
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย้ำบุคลากรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หากเกิดสภาวะวิกฤต

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ หรือที่เรียกว่า เป็นการระบาดระลอกใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศอย่างเป็นวงกว้าง โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ติดตามรายงานสถานการณ์รายวันและประกาศ หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค และได้ออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคในบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Anywhere) พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรมตรวจบัญชีฯ ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 กรมตรวจบัญชีฯ ออกมาตรการป้องกันโควิด-19

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนและความแออัดในการเดินทาง จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Anywhere) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ มอบหมายให้ผู้บริหารพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานตามปกติ หรือปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Anywhere) ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ในส่วนกลาง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด สำหรับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-0 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กำกับและดูแลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชา มอบหมายงานซึ่งเป็นงานประจำ หรืองานอื่น (เพื่อการพัฒนางาน) หรือ E-learning/ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัวกรมตรวจบัญชีฯ ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 กรมตรวจบัญชีฯ ออกมาตรการป้องกันโควิด-19

สำหรับการให้บริการหน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ สามารถติดต่อศูนย์บริการประชาชนของ               กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ที่ Call Center โทร 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 และ Email: cad@cad.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ที่ Call Center โทร 0 2281 0694 โทรสาร 0 2282 2848 และ Email: techplan@cad.go.th นอกจากนี้ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง ฉีดฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารสำนักงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกอาคาร และจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อภายในอาคารสำนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่างล้างมือ ในทุกอาคาร กำหนดให้เจ้าหน้าที่บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครัด และติดตามรายงานสถานการณ์รายวันและประกาศ หรือคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated