นครพนมเดินหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สับปะรดจังหวัดนครพนมอร่อยมีอัตลักษณ์จนได้รับการจดทะเบียนเป็นพืช GI (Geographical indications)

จังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ โดยมีการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพดี มีมาตรฐานทั้ง GAP และ PGS และเพื่อจัดหาตลาดรองรับสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ตลอดจน เชื่อมโยงตลาดแหล่งต่าง ๆ ให้สามารถกระจายสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบนครพนม "เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์" ผลไม้ GI ทั้งสับปะรด และลิ้นจี่ นครพนม "เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์" ผลไม้ GI ทั้งสับปะรด และลิ้นจี่

โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม จึงได้จัดตั้ง “ร้านพรีเมียม ฟาร์ม ช้อป นครพนม” ขึ้นเป็นร้านค้าสำหรับขายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ประมง และพืช ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการแปรรูป อาทิเช่นข้าว ผัก ผลไม้ พืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน ปลาแดดเดียว ลูกอ็อดแช่แข็ง เนื้อโคขุน เนื้อไก่งวง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกรนครพนม "เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์" ผลไม้ GI ทั้งสับปะรด และลิ้นจี่ นครพนม "เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์" ผลไม้ GI ทั้งสับปะรด และลิ้นจี่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จึงได้ต่อยอด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดนครพนม“ ขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าเป็น “พรีเมี่ยมโปรดักส์” ของจังหวัด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดนครพนม สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ที่ตั้ง 213/1 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-511117

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated