นายมงคล จอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายขยายผลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้เป้าหมายเพื่อพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ สารชีวภัณฑ์ พร้อมติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ภายใต้การบริหารจัดการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตสะอาดเป็นคุณต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

S__7790614

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated