การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์ม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้างคอนโดให้นกแอ่นอยู่อาศัยคุ้มแก่การลงทุนแค่ไหน? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำตอบ

เรื่อง : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ผมได้รับคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรมเรื่องการปลูกไม้ผลในภาชนะว่า..มีข้อมูลเรื่องการเลี้ยงนกนางแอ่นบ้างหรือไม่? ผมก็บอกว่าวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ผมจะเดินทางไปที่หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโปรแกรมเขาจะมีดูงานเรื่องการทำฟาร์มเลี้ยงนกนางแอ่นอยู่ด้วย ถ้ายังไงผมจะสื่อสารมาอีกครั้งว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ซึ่งผู้ถามท่านนี้ที่ได้คุยกันบอกว่าบ้านอยู่ที่จ.ร้อยเอ็ด (ถ้าคนร้อยเอ็ดสนใจแสดงว่าไม่ธรรมดา เพราะผมนึกไปถึงว่า “ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ” คงจะมีคนสนใจกันมากอยู่ครับ) ตอนนี้มีเกษตรกรที่นั่นเริ่มสนใจกันมาก ผมก็ถามว่าจะเลี้ยงได้หรือ เขาบอกว่าเลี้ยงได้…มีเลี้ยงกันแล้วการเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์ม

ผมยอมรับว่าถ้าผู้เข้าอบรมท่านนี้ไม่ไถ่ถามก็คงยังไม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะให้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในทันที เพราะว่าผมมาอ่านดูโปรกรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พบว่าตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนที่ถามผมเป็นอย่างมาก

โปรแกรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดเรื่องการเลี้ยงนกนางแอ่นไว้วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้

“เวลา 13.30 น. ฟังการบรรยายและสัมภาษณ์อธิการบดี/ คณบดีคณะวนศาสตร์/ หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์รังนกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์รังนก ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการจัดการฟาร์มนกแอ่นกินรังตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกแอ่นกินรัง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร”การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์ม

จากข้อมูลนี้ผมยังค้นไปดูย้อนหลังว่ามีการพูดถึงเรื่องการเลี้ยงนกนางแอ่นอย่างไรบ้างก็พบว่าน่าสนใจอยู่มาก โดยเฉพาะเฟสบุ๊คของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ข้อความว่า…  ·

“KU for bio economy

วันนี้ 21 ก.ค. 63 ท่านคณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์หัวหน้าโครงการที่ทำวิจัย เรื่องนกแอ่นกินรังได้นำผลิตภัณฑ์นกแอ่นกินรังที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการสร้างบ้านนกแอ่น ที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อครั้งผมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวนศาสตร์ ปี 2557-59 และได้ งบวิจัยจาก วช. ผ่าน สวพ มก. จนสามารถพัฒนางานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนกแอ่นกินรังตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน มาแสดงถึงความสำเร็จซึ่งเป็นผลผลิต ชุดแรกจากการวิจัยมามากกว่า 6 ปี ด้วยความภาคภูมิใจ

อาจารย์และนักวิจัยได้วิจัยและติดตาม พฤติกรรมของนกแอ่นในทุกด้านและสามารถเก็บรังนกแอ่นและสร้างผลิตภัณฑ์พื้นฐานทั้งรังนกแอ่น และ เครื่องดื่มรังนกพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการให้เลี้ยงนกแอ่นกินรังได้อย่างยั่งยืนต่อไปการเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์ม

พร้อมกันนี้ ด้วยความรู้เชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะสร้างความร่วมมือ กับเครือข่ายผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรัง และมอบหมายสถาบันของ มก. 2 แห่งคือ สถาบันพัฒนาและค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารและ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหรรมเกษตร โดยการประสานงานของสถาบันวิจัยแห่งพัฒนาแห่ง มก. ที่จะพัฒนาทั้งอาหารเครื่องดื่ม และเครื่องสำอางจากรังนกแอ่นเพื่อให้เกิดผลผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายผู้ประกอบการ และ ประเทศต่อไป

โมเดลนี้ มหาวิทยาลัยจะร่วมกันพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้งานวิจัยและนวัตกรรมที่อาจารย์และนักวิจัยดำเนินการจะต้องส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร และผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายประเทศที่จะมีเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ Bio economy

ขอขอบคุณท่านคณบดีวนศาสตร์ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก และนักวิจัย 2 ท่าน จากคณะวนศาสตร์ ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ และ ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน ที่ได้พัฒนางานงานวิจัยเป็นเวลา มากกว่า 6 ปี อย่างต่อเนื่อง จนสร้างสามารถสร้างสรรค์ทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม”การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์ม

นอกจากเฟสบุ๊คของอธิการบดีแล้ว ผมยังได้พบข้อมูลจากเพจ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรังระบบฟาร์ม (ซึ่งภาพที่ผมนำมาประกอบก็นำมาจากเพจนี้/ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้) เพจนี้ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของการการศึกษาเรื่องการเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์มที่ดำเนินงานโดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทั้งเครือข่ายเป็นการเฉพาะ

ทั้งหมดนี้จึงน่าจะตอบโจทย์ข้อสงสัยต่างๆของผู้เรียนที่ถามผม รวมทั้งตัวผมเองที่เคยเห็นแต่คอนโดรังนกนางแอ่นหลายแห่งแต่ไม่เคยได้ลงไปดูใกล้ๆหรือพูดคุยอย่างจริงจังกับผู้เกี่ยวข้องสักครั้งหนึ่ง…

  • เลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง เลี้ยงอย่างไร นกที่เลี้ยงมาจากไหน สภาพแวดล้อมต้องอย่างไร จึงจะได้ผลในเชิงพาณิชย์….?
  • ที่ต้องสร้างคอนโดให้นกนางแอ่นกินรังแบบที่เห็นนั้นมันจะคุ้มกันไหมในเชิงพาณิชย์ เลี้ยงแล้วตลาดอยู่ที่ไหน ไปขายใครได้บ้าง…?การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์ม

สรุปก็คือว่า ท่านที่สนใจขอได้โปรดติดตามทาง “เกษตรก้าวไกล” จะได้นำมาเสนอ…เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนนี้ ตรงจุดไหนไลฟ์สดได้เราก็จะไลฟ์สดพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง ตรงไหนทำเป็นข่าวเป็นบทความได้เราก็จะทำ ตรงไหนทำเป็นคลิปลงยูทูปได้ก็จะทำ…อย่าลืมท่านที่มีคำถามโปรดได้ช่วยกันถามหรือส่งคำถามมาแต่เนิ่นๆได้เลยครับการเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังระบบฟาร์ม

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated