เกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วันนี้ 5 มีนาคม 2563 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของ นายเอกสิทธิ์ ศรีรักษ์ ม.1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมี นางอัจฉรา บุญนิยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเหนือคลอง กล่าวรายงาน
เกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการทำการเกษตร ซึ่งต้องมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และเชื่อมโยงสู่การตลาด ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้เรียนรู้จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกันที่ประสบผลสำเร็จ
เกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายควรพิจารณาว่าเกษตรกรต้องมีความรู้อะไรบ้าง เช่น สถานการณ์ฤดูแล้ง ควรมีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนการผลิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ อีกทั้งการแข่งขันด้านราคาสินค้าเกษตรที่รุนแรง รวมถึงกลไกการค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ผู้บริโภค พี่น้องเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด การลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคา การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป การลดการพึ่งพากลไกราคาด้วยการทำไร่นาสวนผสม ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

เกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร

นางอัจฉรา บุญนิยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเหนือคลอง กล่าวว่า การดำเนินงานในวันนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(การเลี้ยงแพะครบวงจร) ของนายเอกสิทธิ์ ศรีรักษ์ ม.1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน ตลอดจนถึงการเลี้ยงแพะครบวงจรซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และเน้นให้เกษตรกรได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วยเกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร
สถานีที่ 1 การจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง
สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
สถานีที่ 3 โรคและศัตรูของปาล์มน้ำมัน
สถานีที่ 4 การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
สถานีที่ 5 การเลี้ยงแพะครบวงจร
เกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร
นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอองค์ความรู้ และบริการการเกษตรอื่น ๆ ให้แก่เกษตรกรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ และ บริษัทสยามโคบูต้าฯ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานประมาณ 170 คน.
เกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร เกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจรเกษตรอำเภอเหนือคลอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงแพะครบวงจร
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated