กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ติดตามรายงานสถานการณ์รายวันและประกาศ หรือคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค และได้ออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคในบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายโอภาส ทองยงค์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดในประเทศเป็นวงกว้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ขึ้น และแต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยให้เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนประสานการปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อสั่งการของศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ฯ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับการให้บริการหน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ สามารถติดต่อศูนย์บริการประชาชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ที่ Call Center โทร. 02 282 0889 โทรสาร. 0 2282 2889 และ Email: cad@cad.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อาทิ การชะลอการจัดอบรม ประชุมสัมมนาของบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทำงาน การเข้า-ออกงาน และพักเที่ยง เพื่อลดการเดินทางมาพร้อมกัน และลดจำนวนผู้มาปฏิบัติงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จำนวนครึ่งหนึ่ง เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน เพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพักอาศัยของตนเอง (Work from home) โดยใช้ระบบการควบคุม การมอบหมายงาน การประสานงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยการสั่งการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับภารกิจงานในภาพรวม

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นอกจากนี้ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อภายในอาคารสำนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่างล้างมือในทุกอาคาร กำหนดให้เจ้าหน้าที่บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครัด และติดตามรายงานสถานการณ์รายวันและประกาศ หรือคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated