กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือ เนเธอร์แลนด์ ส่งเสริมการค้าพืชและการค้าแบบดิจิทัล
กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือ เนเธอร์แลนด์ ส่งเสริมการค้าพืชและการค้าแบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ H.E. Mr. Kees Rade, The Netherlands Ambassador ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานความปลอดภัยอาหารและสินค้าบริโภค กระทรวงเกษตรธรรมชาติ และคุณภาพอาหารแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ว่าด้วยการรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ Mr. Willem Schoustra, Agricultural Counsellor The Netherlands Embassy เป็นผู้ลงนาม พร้อมนี้ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืช รวมถึงเป็นการส่งเสริมการค้าแบบดิจิทัลระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือ เนเธอร์แลนด์ ส่งเสริมการค้าพืชและการค้าแบบดิจิทัลกรมวิชาการเกษตร ร่วมมือ เนเธอร์แลนด์ ส่งเสริมการค้าพืชและการค้าแบบดิจิทัล

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated