สกสว. จับมือ มูลนิธิข้าวไทยฯ หนุนชาวนาไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล
วันนี้ (16 ธ.ค. 62) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีองค์กรพันธมิตร จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562 เรื่อง "การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี

วันนี้ (16 ธ.ค. 62) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีองค์กรพันธมิตร จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562 เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯ กล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือในการกำหนดทิศทาง รวมทั้งสร้างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจข้าวและชาวนาไทยภายใต้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯ กล่าวเปิดงาน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยฯ กล่าวเปิดงาน

ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาเรื่องการปรับตัวของชาวนาไทยจากชาวนามืออาชีพ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทำนา ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรน นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และนวัตกรรมระบบเซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการผลิตข้าว การตรวจวัด การควบคุม การถ่ายภาพ และการวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับชาวนา รวมทั้งยังทำให้ชาวนาไทยก้าวไปสู่การเป็น Smart farmer ได้สกสว. จับมือ มูลนิธิข้าวไทยฯ หนุนชาวนาไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อชาวนา ได้แก่ ‘ไลน์บอทโรคข้าว’ เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวินิจฉัยและให้คำแนะนำการควบคุมโรคข้าว ‘คลินิกข้าว RD’ เป็นกลุ่มไลน์ทางการที่เพิ่มโอกาสให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว และยังให้บริการตอบคำถามปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว และ ‘รีคัลท์’ แอพพลิเคชั่นเพื่อพยากรณ์ฝนเป็นรายแปลงอย่างแม่นยำสกสว. จับมือ มูลนิธิข้าวไทยฯ หนุนชาวนาไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับและปรับฐานภาคการผลิตข้าวของไทย จะเป็นการสนับสนุนให้ชาวนาก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพ สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้กับการประกอบอาชีพการทำนาได้อย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated