ถือเป็นความพยายามของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อได้ปลูกกัญชาต้นแรกที่ถูกกฎหมายเป็นการปลูกนอกโรงเรือนบนผืนดินของเกษตรกรไทย…เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานและปลูกด้วยตนเอง ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยผู้แทนจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ต้นแรกปลูกแล้ว “กัญชาลงสู่ดินถูกกฎหมาย” โดยเกษตรกรไทย พร้อมเผยแพร่ความรู้ในปี 63

ต้นแรกปลูกแล้ว “กัญชาลงสู่ดินถูกกฎหมาย” นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ว่า จากการพยายามผลักดันของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ยังผลให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร “กัญชา” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือให้สภาเกษตรกรแห่งชาติผลิตพืชสมุนไพร “กัญชา” เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด จังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 4 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางจึงได้พิจารณาและกำหนดให้ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา” ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม เป็นผู้ผลิตพืชสมุนไพร “กัญชา” ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปลูกกัญชาภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาขึ้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อผลิตพืชสมุนไพร “กัญชา” ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,000 กิโลกรัมสด

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา” ได้ดำเนินการขออนุญาตผลิตและครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ หรือในประเภทที่ 5 จากคณะกรรมการอาหารและยา โดยได้รับใบอนุญาตครอบครองตามหนังสือที่ 36/ 2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และใบอนุญาตผลิตหรือปลูกตามหนังสือที่ 12/ 2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโรงเรือนเพาะปลูก แปลงปลูกในพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา ตามมาตรฐานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกรอบกฎหมายที่ถูกต้อง

DSC_0350

“ถือเป็นปฐมฤกษ์  “กัญชา” ต้นแรกลงสู่ดินโดยเกษตรกรอย่างแท้จริง จากวันนี้ไปเราจะทำแปลงปลูกให้ดีที่สุดทั้งนอกโรงเรือน จำนวน 1,200 ต้น และในโรงเรือน 800 ต้น รวม 2,000 ต้น ให้ได้กัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพทางยาสูงที่สุดจนสังคมไทยและแพทย์ได้เชื่อมั่นในความรู้ของเกษตรกรไทย” นายประพัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การปลูกครั้งนี้จะเป็นการปลูกเชิงวิจัยที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน เพราะนอกจากจะปลูกในเชิงวิจัยทางการแพทย์แล้ว ยังวิจัยในเชิงพันธุกรรม สายพันธุ์ต้นทุนการผลิตและระบบการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมทำการวิจัยไปจนถึงการใช้พืชสมุนไพร “กัญชา” เพื่อเป็นสารบำรุงสุขภาพให้กับภาคปศุสัตว์ เช่น สุกร ไก่ เป็นต้น จนนำไปสู่เอกสารที่ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะภายในปี 2563 ต่อไป

 

DSC_0391ต้นแรกปลูกแล้ว “กัญชาลงสู่ดินถูกกฎหมาย”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated