กรมประมง...เตรียมชง ค.ร.ม.พิจารณา 2 โครงการ ช่วยเหลือ – สร้างรายได้ให้เกษตรกร หลังประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
กรมประมง...เตรียมชง ค.ร.ม.พิจารณา 2 โครงการ ช่วยเหลือ – สร้างรายได้ให้เกษตรกร หลังประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

กรมประมง จัดทำ 2 โครงการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังประสบอุทกภัย วงเงินกว่า 767 ล้านบาท “การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน” “ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามสร้างรายได้ในแหล่งน้ำชุมชน” เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ ภายใน 4 เดือน ก่อให้เกิดความยั่งยืนของแหล่งกำเนิดผลผลิตชุมชน เผยขณะนี้ อยู่ในระหว่างเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ขณะนี้ผลการสำรวจความเสียหายด้านการประมงที่เกิดจากอุทกภัยพายุโพดุลและพายุคาจิกิล่าสุด (วันที่ 8 ตุลาคม 2562) พบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 21 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สกลนคร ตราด สระแก้ว กาญจนบุรี และกระบี่ รวมจำนวน 21,529 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงได้รับความเสียหาย แบ่งเป็นบ่อดิน จำนวน 21,900.82 ไร่ กระชัง/บ่อซีเมนต์ จำนวน 20,491.75 ตารางเมตร โดยเบื้องต้นกรมประมงได้วางแนวทางเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 มีอัตราการช่วยเหลือ ดังนี้ (1)กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ (2) ปลา หรือ สัตว์น้ำอื่น ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ และ (3) กระชัง บ่อซีเมนต์ ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

ล่าสุด กรมประมงได้เตรียมเสนอโครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้านการประมงเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่

(1)โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินงบประมาณ 260 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำได้ทันทีหลังน้ำลด และเป็นอาชีพที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้และผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยตั้งเป้าเป็นเกษตรกรที่ประสบเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา และได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯทั้งนี้ ทางกรมประมงจะเข้าไปสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ อาหารสัตว์น้ำ ฯลฯ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูอาชีพได้อย่างรวดเร็ว

(2) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน งบประมาณภายในกรอบวงเงิน 506.9080 ล้านบาท จากงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2562 เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน

กรมประมง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้และผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้ ทั้งนี้ หากใครมีปัญหาด้านการประมง สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในพื้นที่ หรือ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมง กรมประมง โทรศัพท์หมายเลข 0 2558 0218 และ 0 2561 4740

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated