นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเข้าเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้ทางกรมตรวจบัญชีฯ เข้าไปให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจถึงนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการทำบัญชีว่าควรทำอย่างไรโดยวางระบบการทำบัญชีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะผู้สอบบัญชีเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการทำบัญชี งบการเงิน
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

“งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นงานที่หนัก เพราะเปรียบเสมือนเป็นงานจับคนโกง แต่เปลี่ยนการจับคนโกงมาเป็นการทำความเข้าใจร่วมกัน เข้าไปให้คำแนะนำ ไม่ใช่การเข้าไปจับผิด ดังนั้นจึงได้มอบแนวทางให้กรมฯ สร้างความเข้าใจถึงนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการทำบัญชีว่าควรทำอย่างไร โดยวางระบบการทำบัญชีให้เป็นรูปแบบเดียวกันให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน เพื่อที่ว่าเวลาเข้าไปตรวจสอบบัญชีจะทำได้ง่าย ความผิดพลาดก็จะน้อยลง รวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติไม่โกง ทำให้คนโกงน้อยที่สุด หรือไม่มีการโกงเกิดขึ้นเลย นั่นถึงจะเรียกว่าการทำงานประสบความสำเร็จ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะผู้สอบบัญชีเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการทำบัญชี งบการเงิน
นายโอภาส ทองยงค์

ด้าน นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การรับมอบนโยบายจากท่าน รมช.กษ. ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยได้รับมอบแนวทางในการนำไปปฏิบัติงาน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.มุ้งเน้นให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้แนะนำให้กับสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องในการทำบัญชี งบการเงิน ตลอดจนการจัดการภายในต่างๆ 2.ผู้สอบบัญชีหมั่นติดตาม ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบัน และ 3.ทำความเข้าใจทั้งในหมู่ผู้สอบบัญชีด้วยกันเอง และผู้สอบบัญชีระหว่างสหกรณ์โดยสม่ำเสมอเพื่อจะได้เข้าใจถึงแนวทางในการทำงานตลอดจนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะผู้สอบบัญชีเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการทำบัญชี งบการเงิน“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการบูรณาการการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบัน ควบคู่กันระหว่างทางฝั่งนโยบาย และ ทางปฏิบัติ และประโยชน์ที่ได้ก็จะตกอยู่ที่สหกรณ์ และ พี่น้องกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด นอกจากนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความมั่นใจว่า เราจะช่วยดูแลในความถูกต้องความเป็นไปที่อยู่ภายใต้หลักของการสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียว” นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated