ย้ำ 20 ตุลา 62 นี้ มีผลบังคับใช้ จำกัดสิทธิ์การซื้อสารเคมี เกษตรกรสามารถสมัครขอรับสิทธิ์ได้ด้วยตัวเอง ผ่าน http://chem.doae.go.th หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งที่ใกล้บ้าน

111

นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าอบรมตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ว่าได้เปิดอบรมดำเนินการตามมาตรการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และเปิดระบบรับสมัคร http://chem.doae.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการอบรมเกษตรกร ขณะนี้ได้จัดเตรียมที่นั่งรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้จำนวน 571,151 ที่นั่ง สามารถจัดรอบอบรมได้กว่า 12,452 รอบ มีเกษตรกรลงทะเบียนอบรมแล้ว 41,694 ราย โดยเกษตรกรสามารถเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวก อบรมและทดสอบตามความต้องการ

112

สำหรับเกษตรกรที่เลือกสมัครสอบโดยไม่ได้เข้ารับการอบรม กรมส่งเสริมการเกษตรจัดที่นั่งสำหรับเตรียมสอบให้กับเกษตรกรได้จำนวน 948,619 ที่นั่ง จัดรอบได้ทั้งหมด 17,603 รอบ มีเกษตรกรมีสมัครสอบแล้วจำนวน 93,649 ราย ยังไม่ถึงเวลาสอบ 53,003 ราย สอบแล้ว 40,646 ราย สอบผ่าน 40,407 ราย สอบไม่ผ่าน 177 ราย ไม่เข้าสอบ 62 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าว กำหนดให้เกษตรกรผู้ใช้สารและผู้รับจ้างพ่นสาร จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม คือกรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สำหรับกรมวิชาการเกษตร จะอบรมให้กับผู้รับจ้างพ่นสาร และพนักงานเจ้าหน้าที่

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วและมีพื้นที่ปลูกพืชจริง ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก และมีความประสงค์ใช้สารดังกล่าว ยังสามารถมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและเข้าสู่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน ซึ่งต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลง ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรจะต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นจริง ไม่น้อยกว่า 15 – 60 วัน เงื่อนไขตามแต่ละชนิดพืช

115

สำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” http://chem.doae.go.th หรือผ่าน แอปพลิเคชั่น “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และระบบปฏิบัติการ iOS ได้ทันที หรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถ เรียนได้จาก เว็บไซต์ http://elearning.doae.go.th และเลือกสอบผ่านระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด เลือกสถานที่สอบ วันที่และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ

114

ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆนี้ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเชียรใหญ่ได้มีการจัดอบรมอบรมตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ในรุ่นที่ 3

113

ซึ่งนายนายสุธานิล หีดสิน เกษตรอำเภอทุ่งใหญ่กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบที่จะต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฯดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน ซึ่งขณะนี้สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่กำลังเร่งดำเนินการ โดยในภาพรวมนั้นเกษตรกรมีความเข้าใจและสนใจที่จะเข้ารับการอบรม และสามารถสอบผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างน่าพอใจ

116

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated