ยกระดับมาตรฐานผู้สอบบัญชี ควบคู่การส่งเสริมใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้สอดรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เปลี่ยนไป
ยกระดับมาตรฐานผู้สอบบัญชี ควบคู่การส่งเสริมใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้สอดรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เปลี่ยนไป

กตส.ยกระดับผู้สอบบัญชีให้มีสมรรถนะด้านไอทีในระดับสูงและพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีความรู้และทักษะด้านบัญชี เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีความซับซ้อนและปริมาณมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับมาตรฐานผู้สอบบัญชี ควบคู่การส่งเสริมใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้สอดรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เปลี่ยนไป
นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับผิดชอบงานตรวจบัญชีของทั้งสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมีผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบงานบัญชีของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงของผลประกอบการของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำ มีความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้ค้นหาออกมาตามหลักการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่เนื่องจากขณะนี้ การทำธุรกิจของทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีธุรกิจที่ซับซ้อน และมีทุนประกอบการสูงได้มีการนำระบบไอทีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทางบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงมีนโยบายให้ผู้สอบบัญชีทุกคนมุ่งมั่นสู่การเป็น CYBER AUDITOR หรือ ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอทีในระดับสูงควบคู่ไปกับด้านงานสอบบัญชี เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะให้ผู้สอบบัญชีมีองค์ความรู้ด้านบัญชีควบคู่กับการมีทักษะในด้านไอทีอย่างเชี่ยวชาญนั้น จะเป็นส่วนช่วยให้การตรวจบัญชีสหกรณ์มีความก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นการช่วยดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศได้

นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้สหกรณ์มีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส นั่นคือโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริหารจัดการงานภาคสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรมดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมตามธุรกิจของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน และมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐานสามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนให้ทุกสหกรณ์ ได้นำโปรแกรมฯ ไปใช้ โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในแต่ละจังหวัด คอยดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำในการติดตั้ง โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ยกระดับมาตรฐานผู้สอบบัญชี ควบคู่การส่งเสริมใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้สอดรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เปลี่ยนไปกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่าง Smart4M ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น มือถือ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย สำหรับ Smart4M ประกอบไปด้วย Smart Me เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในการใช้บันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ Smart Member แอพพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา Smart Manage แอพพลิเคชั่นสำหรับกรรมการสหกรณ์ ใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และ Smart Monitor แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ นับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเหล่านี้มากที่สุดและถูกต้องตามหลักที่ควรจะเป็น

“จากความมุ่งมั่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ตั้งใจสร้าง CYBER AUDITOR เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรให้มีสมรรถนะทั้งด้านงานสอบบัญชีและด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สหกรณ์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่หรือโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้ ได้ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สามารถอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้สหกรณ์และเกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในสหกรณ์ได้”นายโอภาส กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated