ไปดูโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จ.สระแก้ว
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ขยายผลจากโรงเรียนไปสู่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว มีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ได้แก่ การผลิตพืชผัก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การแปรรูปถนอมอาหาร รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนการผลิตพืชผักและแผนประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งผลผลิตที่ได้จะดำเนินการผ่านอาคาร “เกษตรสิริสุข” ซึ่งเป็นอาคารที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเนื่องในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี อีกทั้งได้ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนไปสู่ชุมชน โดยชุมชนได้นำองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปรับใช้ในครัวเรือน ทำให้เกิดการพัฒนาและช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน

ไปดูโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จ.สระแก้ว

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ไปดูโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีในท้องถิ่นไว้ใช้เองในโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในครัวเรือน และประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงให้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP เพื่อนำไปใช้ในการจัดการผลผลิตภายในอาคาร “เกษตรสิริสุข” ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งการปฏิบัติทุกครั้งให้มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์อาคารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated