สัมภาษณ์พิเศษ อธิบดีกรมการข้าว “เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ”
พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติฯ

หมายเหตุ-เกษตรก้าวไกล : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมการข้าว โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ได้มีการเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย และพี่น้องเกษตรกรชาวนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมการข้าวได้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไรบ้าง?

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราชราช 2562 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยหน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วนได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในส่วนของกรมการข้าว ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสมหามงคลนี้ ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการใน 18 จังหวัด ซึ่งเป็นการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อมและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 49 ศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีการจัดสัมมนาประธานและผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 49 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 260 คน ระยะเวลา 3 วัน เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการและถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อสร้างเป็นจุดเรียนรู้ให้แก่สมาชิกได้มาเรียนรู้และศึกษาดูงานสำหรับนำไปขยายผลการดำเนินงานในแปลงของตนเอง และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน ณ แปลงเรียนรู้และสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว นอกจากนี้ ให้สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำการบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติในแปลงเรียนรู้ และสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทั้งนี้ให้เก็บข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตข้าว และผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงเรียนรู้และสาธิตการลดต้นทุนข้าว เพื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้ก่อนและหลังการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

2. โครงการ “พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 4 ภาค จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 และพันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) โดยผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร ดังนี้

  • พันธุ์พื้นเมือง 4 ภาค รวม 3 ตัน โดยกระจายไปยังเกษตรกรผู้สนใจ และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิจัยข้าว ที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ
  • พันธุ์ กข79 โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 200 ตัน โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 8,000 ตัน โดยกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์ข้าวชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง

กรมการข้าว มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทั้ง 2 โครงการ อย่างไร?

ขณะนี้โครงการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 โครงการของกรมการข้าว ได้รับการเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมการข้าวมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการ โดยโครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการใน 18 จังหวัดนั้น ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อมและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ จำนวน 49 ศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ส่วนโครงการ “พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขณะนี้กรมการข้าวได้ประกาศรับรองพันธุ์ข้าวทั้ง 5 พันธุ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าวสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงตามเป้าหมาย

ประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับจาก 2 โครงการนี้

1. เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

2. ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้

3. ชาวนามีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติในชุมชน

4. มีการขยายผลการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับชาวนาในชุมชน

5. ได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อให้เกษตรกรใช้ปลูกเพื่อบริโภค สร้างรายได้ให้ครอบครัว และสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ กข79

6. สำหรับพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ได้รับการรับรองทั้ง 5 พันธุ์ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ให้มีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมของแต่ละภาค

อนึ่ง พันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง 5 พันธุ์ จะมีการจัดแสดงในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 62 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2EPsV5e

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated