ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562
นางสำรวย บางสร้อย อาชีพไร่นาสวนผสม

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนด เป็นเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 5 สาขา ปรากฏผลดังนี้

1) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายเรือง ศรีนาราง บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08 9833 5199 ปลูกพืชหลัก : เกษตรกรสวนทุเรียน

นายเรือง ศรีนาราง อาชีพทำสวน
นายเรือง ศรีนาราง อาชีพทำสวน

2) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายชัยยศ ตั้งนิยม บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 06 1821 7677 ปลูกพืชหลัก : อ้อย

นายชัยยศ ตั้งนิยม อาชีพทำไร่
นายชัยยศ ตั้งนิยม อาชีพทำไร่

3) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นางสำรวย บางสร้อย บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 06 1109 4549 ปลูกพืชหลัก : ข้าว จำนวน 10 ไร่ ไม้ยืนต้นและพืชผัก จำนวน 6 ไร่ ประมง จำนวน 2 ไร่ เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ไร่

4) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมเกียรติ แซ่เต็ง บ้านเลขที่ 488/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08 6511 3317

5) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 บ้านเลขที่ 424 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร. 09 8565 5840

กลุ่มยุวเกษตรกรเขาน้อยวิทยาคม
กลุ่มยุวเกษตรกรเขาน้อยวิทยาคม

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย ที่ทำการกลุ่มเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทร. 08 7949 6413, 08 2102 5038 อาชีพหลักของสมาชิก : ทำนา ทำไร่ และทอผ้าไหม อาชีพเสริมของสมาชิก : การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมดิบ การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม

2) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ที่ทำการกลุ่มโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม เลขที่ 79 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 039 522104 และ

3) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย เลขที่ 100 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โทร.08 1986 9685

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated