กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เจ๋ง! คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจากกรมบัญชีกลาง 2 รางวัล
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อมอบรางวัลให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ เป็นตัวอย่าง ที่ดีให้แก่ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม แบ่งรางวัลเป็น 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และเกษตรกรให้มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ด้วยหลักการยึดมั่นในวิชาชีพผู้สอบบัญชีของบุคลากร คือ เป็นผู้มีความแม่นยำในกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการทำงาน มีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสหกรณ์และเกษตรกรให้เข้มแข็ง เติบโตด้วยหัวใจของผู้ให้บริการที่มีความซื่อสัตย์และเป็นที่ไว้วางใจได้ ประกอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม เป็นต้นแบบแห่งการสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้รับบริการตลอดมา จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรมฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 2 รางวัลจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ

สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเป็น ปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคน ทั้งนี้ เทคนิคในการทำงานที่สำคัญ ที่ส่งผลให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร ด้วยการศึกษารายละเอียดข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงานและกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในองค์กร อีกทั้งผู้บริหารมีการประชุมติดตามประเมินผลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ในส่วนของรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์สาธารณะและสิทธิประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ได้จัดให้มีรางวัลที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการงานที่ดีเช่นนี้ตลอดไป” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated