กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนและพัฒนาให้อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา เป็นตัวแทนของกรมฯ ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก วิทยากรผู้ช่วย สอนแนะกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีครูบัญชีที่ขึ้นทะเบียนและปฏิบัติงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวนเก้าพันกว่าคนทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะคัดเลือกครูบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ระดับกรม และระดับประเทศ สนองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจ ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงานให้บุคคลอื่นต่อไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพขณะนี้อยู่ในช่วงการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เพื่อค้นหาเกษตรกรที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม โดยจะต้องเป็นครูบัญชีอาสาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่สำคัญคือ มีการจัดทำบัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ มีการนำข้อมูลทางบัญชี มาใช้ในการวางแผนหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ให้แก่ส่วนรวมนำไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น โดยคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานด้านบัญชีฟาร์ม ผลงานและความสำเร็จของผลงานด้านบัญชีฟาร์มทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้ทำงานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2562 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเดือนพฤษภาคมนี้.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated