นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 18 และคณะทีมงานบริหาร ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press) พร้อมเปิดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ภายใต้สโลแกน “Smart & Strong Together” ประกาศสร้างระบบเครือข่ายเข้มแข็ง ยึดตลาดนำการผลิต ร่วมคิดร่วมทำ พัฒนาเกษตรกรก้าวไกลไปด้วยกัน โดยมุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงาน 5 เรื่องสำคัญ และในโอกาสนี้ได้จัดนิทรรศการแสดงรูปแบบการดำเนินงานทั้ง 5 เรื่องที่จะทำ โดยมีทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนและมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การประกาศนโยบายต่อสื่อมวลชนครั้งนี้ ได้จัดขึ้นณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคาลวณิช อธิบกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก
การประกาศนโยบายครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคาลวณิช อธิบกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก

อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญ

1.ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“กรมส่งเสริมการเกษตร จะขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเร่งรัดและพัฒนาการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมทั้งนำรูปแบบการพัฒนาและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปต่อยอด ขยายผลในพื้นที่อื่นๆ และส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต”อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญ

2.สร้างทายาทเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพให้มีความ Smart

“เราจะพัฒนา Young Smart Farmer จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย โดยการค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่และสนับสนุนจูงใจให้เข้าสู่อาชีพการเกษตร เช่น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่ต้องการคืนถิ่น สิ่งสำคัญจะจัดระบบการพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะที่กรมฯ เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประสานและเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่/ผู้ที่สนใจอาชีพการเกษตร กับหน่วยงานที่จะร่วมพัฒนาทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และสถาบันการเงิน โดยเมื่อนึกถึง Young Smart Farmer ให้นึกถึงกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นลำดับแรก และมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer ทุกระดับ”อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญ

3.เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้มีความ Strong

“เราจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายให้เข้มแข็ง เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งการพัฒนาฐานเรียนรู้ หลักสูตร แปลงเรียนรู้ การให้บริการ รวมทั้งพัฒนาเกษตรต้นแบบให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชน การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบแปลงใหญ่ รวมทั้งการใช้ ศพก. และศูนย์เครือข่ายนำงานวิจัยที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการพัฒนายกระดับการผลิต สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. ให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน เป็นจุดเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน สร้างการรับรู้เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาใช้บริการและร่วมพัฒนา ศพก. มากขึ้น โดยพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง มีความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิต การตลาด เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองในระยะยาว และเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ให้มีการทำงานใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการนำแนวคิดใหม่ๆ มาใช้บริหารจัดการ”อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญ

4.มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิตให้มีความ Strong

“ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาการผลิตและมีแนวความคิดด้านการตลาด สามารถวางแผนการผลิตและการตลาด บริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนด มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเน้นสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ตลาดเกษตรกร ธุรกิจค้าปลีก (Modern trade) ตลาด online การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ การขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น”อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญ

5.เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

“สิ่งที่จะทำให้แผนการดำเนินสัมฤทธิ์ผลได้ เราต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาให้เป็น Smart Officer เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและการให้บริการเกษตรกร รู้เท่าทันสถานการณ์ ใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน เน้นการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมุ่งให้เกิดผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การให้บริการข้อมูลผ่าน Application ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และพร้อมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อรองรับการส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่”อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญ

นอกจากนี้เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลเราต้องสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการในภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน ปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อน เกิดการระดมทรัพยากร ส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด กรณีที่เกิดปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่และการดูแลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไข ตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีม COO และ OT รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกร

“จากแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 เชื่อมั่นได้ว่าจะทำให้เกิดพลังในการทำงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญของงานส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน คือ “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” นั่นเอง” อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอย่างมั่นใจอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ประกาศปี 2562 ทำ 5 เรื่องสำคัญ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated