“ประกันภัยพืชผลเรื่องใหญ่” ส.ประกันวินาศภัย มอบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเกษตรกรมูลค่า 10 ล้านบาท
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเกษตรกร จากนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบซอฟต์แวร์จาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย มูลค่า 10 ล้านบาท สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการสนับสนุนในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และรองรับการขยายการประกันภัยพืชผลของประเทศไทยให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิดตามนโยบายรัฐบาลสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2561 เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร ประสานงานกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้สามารถรองรับการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่างๆ ระบบประกันภัย นอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบยามเกิดภัยพิบัติให้กับเกษตรกรได้แล้ว อนาคตถ้าระบบนี้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย อีกด้านก็จะช่วยลดงบประมาณรัฐที่ใช้เยียวยาภาคการเกษตรที่ต้องเสียไปในแต่ละ 7,000-8,000 ล้านบาทต่อปีสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรอย่างมาก จึงได้สนับสนุน ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาระบบข้อมูลการขึ้นทะเบียน มูลค่า 10 ล้านบาท เพื่อช่วยให้การดำเนินโครงการต่างๆ รวดเร็วและเสถียรมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ซึ่งเป็นโครงการฯ สำคัญที่รัฐบาลเร่งดำเนินการ ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2561) มีการรับสมัครเกษตรกรแล้ว จำนวน 87,604 ราย พื้นที่ 755,944.25 ไร่ ซึ่งเกษตรกรยังสามารถสมัครไปได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการปลูก ทั้งนี้อธิบดีฯ ย้ำว่า เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว หลังจากการปลูกข้าวโพด 15 วัน ต้องมารีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบประกันภัยต่อไปสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเกษตรกร

ทางด้าน นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในโครงการประกันวินาศภัยข้าวนาปี มาตั้งแต่ปี 2524 และได้มีการพัฒนาระบบการประกันข้าวนาปีมาโดยตลอด ทั้งรูปแบบและวิธีการในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องความคุ้มครอง การคิดค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร

“ประกันภัยพืชผลเรื่องใหญ่” ส.ประกันวินาศภัย มอบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเกษตรกรมูลค่า 10 ล้านบาท“วันนี้สมาคมประกับวินาศภัย มอบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้องมูลขนาดใหญ่ แก่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลทั้งระบบ” นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลเกษตรกร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated