มกอช. ลุยส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่ ทุเรียนภาคตะวันออก เน้นมาตรฐาน GAP
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. กำลังชื่นชมกับดอกทุเรียนที่ออกดอกบาน ระหว่างลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนภาคตะวันออก....

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ซึ่ง เป็นโครงการฯ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อที่จะพัฒนาให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในภาคตะวันออก มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปลูกทุเรียน ให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) และสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งสามารถส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออกได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560)

เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการคัดเลือกเกษตรกร และพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งประสานงานกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่แปลงใหญ่ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) และเกณฑ์การรับผลผลิตสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขอใบรับรองในการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสามารถส่งออก ไปขายยังต่างประเทศได้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมกอช. ลุยส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่ ทุเรียนภาคตะวันออก เน้นมาตรฐาน GAP มุ่งเป้าส่งออกทุเรียนคุณภาพไปนอก

มกอช. ลุยส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่ ทุเรียนภาคตะวันออก เน้นมาตรฐาน GAP มุ่งเป้าส่งออกทุเรียนคุณภาพไปนอกนางสาวจูอะดี กล่าวว่า นอกจากนี้ มกอช. ยังส่งเสริมและให้ความรู้ เรื่อง ระบบตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (QR Trace) การใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q และความรู้เกี่ยวกับระบบการจับคู่ธุรกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (DGT Farm) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน สร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภค ในคุณภาพทุเรียนโซนภาคตะวันออก

มกอช. ลุยส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่ ทุเรียนภาคตะวันออก เน้นมาตรฐาน GAP มุ่งเป้าส่งออกทุเรียนคุณภาพไปนอกมกอช. ลุยส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่ ทุเรียนภาคตะวันออก เน้นมาตรฐาน GAP มุ่งเป้าส่งออกทุเรียนคุณภาพไปนอก “โครงการนี้จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีผลผลิตได้คุณภาพ มีความปลอดภัย ผลผลิตทุเรียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้า อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งต่อไป” นางสาวจูอะดี กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated