เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนใหม่ โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภา มก.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหา ฯ และกรรมการจำนวน 7 คน ตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้ประชุมและกำหนดปฏิทินการสรรหาฯ และพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน โดยจะไปชี้แจงให้ประชาคม ทุกวิทยาเขตคือ ที่บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาฯ และทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

ขั้นตอนต่อไปคือ ประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดให้ประชาคมรับทราบ หากใครมีข้อโต้แย้งหรือทักท้วงก็สามารถกระทำได้ เพื่อให้ประชาคมได้มีส่วนร่วม จากนั้นจะทำการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้เหมาะสมไม่เกิน 3 คน เข้าสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาตัดสิน คาดว่าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 น่าจะได้ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.

“กรณีการกำหนดของอายุของผู้เข้ารับการสรรหาว่าต้องไม่เกิน 60 ปีหรือไม่นั้น ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 ไม่ได้กำหนดไว้ และไม่ได้เป็นคุณสมบัติต้องห้ามของผู้จะมาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็สามารถมาสมัครได้ สิ่งสำคัญจะต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด มีประสบการณ์ในการทำงานและมีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์…มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คงไม่ใช่ที่ทดลองงานที่ใคร ๆ ก็มาเป็นอธิการบดีได้” ดร.กฤษณพงศ์ กล่าว

(ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีไว้ใน ข้อ 6, ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีไว้ใน ข้อ 7 และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีไว้ใน ข้อ 8 >>รายละเอียดอ่านได้ที่ https://goo.gl/FrWUfs)

ทางด้าน นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานกรรมการสรรหา ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 น่าจะประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ นัดแรกทั้งหมดได้ เพื่อมาวางกรอบระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ต่อไป

สำหรับรายชื่อคณะกรรมสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

  1. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
  2. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค กก.สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ
  3. ประธานสภาพนักงาน นายกสมาคมนิสิตเก่า มก. ฯ เป็นกรรมการ
  4. คณบดีคณะเกษตร ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เป็นกรรมการ
  5. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการ
  6. ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ผู้แทนศาสตราจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
  7. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นกรรมการ

โดยมี รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และ น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหานี้ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 โดยบุคลากรและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดผู้ที่สนใจ สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีได้ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทาง email ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th หรือเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.council.ku.ac.th

(ข่าวโดย/จุไร เกิดควน/ประชาสัมพันธ์ มก./30 ตุลาคม 2561)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated