ยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพดีขึ้นห้างโฮมโปรทุกสาขา...เจาะกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพ
ยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพดีขึ้นห้างโฮมโปรทุกสาขา...เจาะกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพ

ปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 80% ของผู้บริโภคทั่วประเทศ มีความต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐานรับรอง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพดีขึ้นห้างโฮมโปรทุกสาขา

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ใส่ใจผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ และทักษะในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานรวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้อย่างชาญฉลาดยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพดีขึ้นห้างโฮมโปรทุกสาขา

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตตามระบบเกษตรที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกษตรกรที่อยู่ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรจากตลาดเกษตรกร ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้ผลิตสินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องของผู้บริโภค รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

ความร่วมมือกันตามแนวประชารัฐในครั้งนี้ นับเป็นมิติและโอกาสสำคัญที่ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและมีพื้นที่ขายสินค้าคุณภาพ เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง ที่สำคัญผู้บริโภคก็มีโอกาสได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรผู้ผลิต ช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดหรือราคาตกต่ำยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพดีขึ้นห้างโฮมโปรทุกสาขา

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นำสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรม และสินค้าที่เกิดจากการผลิตของเกษตรกร มาจำหน่ายในพื้นที่ของ โฮมโปร สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้านการผลิตและการตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักและเข้าถึงแหล่งสินค้าดีมีคุณภาพ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดงาน Farm @Home การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ “สินค้าเกษตรมีคุณภาพ หลากหลายผลิตภัณฑ์ ชั้นนำประจำถิ่น” ณ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 และสำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัดภาคตะวันตก รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรจากตลาดเกษตรกร 8 จังหวัด นำสินค้าคุณภาพดีมาจัดแสดงและจำหน่าย

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาให้เกษตรกร พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้มีการจัดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรดีมีคุณภาพไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated