“ซอสพริกมัลเบอร์รี่-มัลเบอร์รี่ในน้ำเชื่อม” ผลิตภัณฑ์แปรรูปล่าสุดของกรมหม่อนไหม
“ซอสพริกมัลเบอร์รี่-มัลเบอร์รี่ในน้ำเชื่อม” ผลิตภัณฑ์แปรรูปล่าสุดของกรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม โชว์ผลงานผลิตภัณฑ์แปรรูปมัลเบอร์รี่เป็นซอสพริกและมัลเบอร์รี่ในน้ำเชื่อม ของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จ.ชุมพร ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แปรรูปให้กับเกษตรกร“ซอสพริกมัลเบอร์รี่-มัลเบอร์รี่ในน้ำเชื่อม” ผลิตภัณฑ์แปรรูปล่าสุดของกรมหม่อนไหม

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร และรับฟังผลการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านหม่อนไหม ซึ่งพบว่าในส่วนของพื้นที่เขต 5 มีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมเน้นคุณประโยชน์จากมัลเบอร์รี่หรือหม่อนและความต้องการของตลาด อาทิ เช่น การแปรรูปมัลเบอร์รี่เป็นซอสพริกมัลเบอร์รี่สำหรับใช้ในครัวเรือน  สถานประกอบการโรงแรมต่างๆ  และมัลเบอร์รี่ในน้ำเชื่อม ซึ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ จากจำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อน ปี 2561  จำนวนทั้งสิ้น 15 ผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มสามารถส่งเสริมให้สามารถทำตลาดได้จากคุณประโยชน์ของหม่อน ส่วนผสม และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผลิตจำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจะส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการผลิต และสร้างมาตรฐานการผลิตเพื่อความยั่งยืนด้านรายได้ต่อไป ความสะอาด และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคต่อไปกรมหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูป

นายอดิษฐ์ อินสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อน ปี 2561 ในส่วนของหน่วยงานสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร เป็นไปตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีตามแผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันผลหม่อนสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชาหม่อน ผงหม่อนอัดเม็ด เครื่องดื่ม (น้ำหม่อนพร้อมดื่ม และน้ำหม่อนชนิดเข้มข้น) ผลหม่อนแช่อิ่มอบแห้ง ผลหม่อนแผ่นบาง-แผ่นหนา ผลหม่อนแผ่นกรอบที่สามารถเห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไปกรมหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูป

แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาก็ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป ให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน บนพื้นฐานที่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตได้ และไม่ต้องลงทุนวัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาแพงเพื่อการผลิต สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเครือข่าย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการแปรรูปอาหารในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ ตลอดจนความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการพร้อมกับส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปหม่อนได้รับการพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนที่ตรงกับความต้องการผู้บริโภค ตลอดจนสามารถต่อยอดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการได้ ดังเช่น ซอสพริกมัลเบอร์รี่ ผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัลเบอร์รี่เขาช่องคีรีวงศ์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และมัลเบอรี่ในน้ำเชื่อม ผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล่มปลูกหม่อน (มัลเบอร์รี่) เพื่อแปรรูปบ้านป่างาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีแนวโน้มการผลิตเพื่อการจำหน่ายและวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดโดยเน้นคุณค่า และประโยชน์ของหม่อนเป็นหลัก ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หม่อนในพื้นที่อีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated