จัดเวทีสานพลังเครือข่ายเกษตรกรกว่า 3,000 คน...รองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร
จัดเวทีสานพลังเครือข่ายเกษตรกรกว่า 3,000 คน...รองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 61 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานสัมมนา “สานพลังเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร” รวมพลังหาแนวทางรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตรมีเกษตรกรร่วมการสัมมนา กว่า 3,000 คน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรีจัดเวทีสานพลังเครือข่ายเกษตรกรกว่า 3,000 คน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายใช้ตลาดนำการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยึดศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักดำรงชีพ นอกจากนี้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยังจำเป็นที่จะต้องสร้างเกษตรกรผู้นำ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรรมของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขัน และก้าวทันสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด และได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเอง รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ คอยเป็นพี่เลี้ยง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับไร่นาของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ผลิต จำหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งในรูปของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ เป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการตลาด และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้าจัดเวทีสานพลังเครือข่ายเกษตรกรกว่า 3,000 คน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการสร้างเครือข่าย ศพก. เครือข่ายแปลงใหญ่ และเครือข่าย Young Smart Farmer ทั้งในระดับจังหวัด เขต และประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรโดยภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการแปลงใหญ่ได้จำนวน 4,007 แปลง พื้นที่ 5,173,105.5 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 320,453 คน และมีการเชื่อมโยงสินค้าแปลงใหญ่ที่ได้คุณภาพมาตรฐานกับตลาดที่แน่นอน เกิดการจับคู่ธุรกิจหลายกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญ ได้แก่ ข้าว, พืชไร่, พืชผัก-สมุนไพร, ไม้ผล และประมง-ปศุสัตว์ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต  นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) และการพัฒนาเข้าสู่เปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ในการรวมพลังครั้งนี้ มีเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้นำ ศพก. และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) จะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ที่เข้มแข็งในอนาคตต่อไปจัดเวทีสานพลังเครือข่ายเกษตรกรกว่า 3,000 คน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated