สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่ มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่ มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมี ประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีให้มีความทันสมัย ตอบสนองการดำเนินงานของสหกรณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สหกรณ์ได้นำมาใช้ในการ บริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความโปร่งใสและเข้มแข็ง

สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่ มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่ เป็นสหกรณ์อีกหนึ่งแห่งที่เห็นความสำคัญของการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารงาน โดยนำโปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ตั้งแต่แรกเริ่ม จากเดิมที่สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีด้วยมือ ซึ่งมีความล่าช้าและมีความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลที่อาจผิดพลาด ไม่ถูกต้อง แต่หลังจากนำโปรแกรมระบบบัญชีและนวัต กรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ สหกรณ์ที่มีความหลากหลาย ลดความเสี่ยงจากการจัดทำบัญชีด้วยมือ สร้างความน่าเชื่อถือในการวางแผนการบริหารจัดการสหกรณ์ได้

สมปอง นวลสมศรี
คุณสมปอง นวลสมศรี

สมปอง นวลสมศรี ประธานสกย.หนองปง จำกัด กระบี่ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการ ทำบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ว่า สกย.หนองปง จำกัด เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องของบัญชี ซึ่งสหกรณ์ฯให้ความสำคัญมาก และได้นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ มาใช้ควบคู่กันในการช่วยบริหารงานของสหกรณ์ ทำให้สมาชิก คณะกรรมการ ฝ่าย บริหาร ฝ่ายจัดการ สามารถดูสถานะทางการเงินของสหกรณ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งตลอดเวลาที่บริหารสหกรณ์ฯ ไม่เคยขาดทุน และได้รับผลตอบรับที่ดีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยัง เน้นเรื่องการให้ความร่วมมือกันเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นกำไรมากเกินไป ซึ่งตัวเลขทางบัญชีนับว่าเป็นตัวตอบโจทย์ให้สามารถรู้อนาคตของสหกรณ์ได้

สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่ มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานเช่นเดียวกับ วัลภา ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ สกย.หนองปง จำกัด กระบี่ ซึ่งรับผิด ชอบด้านงานบัญชีของสหกรณ์ฯ ทั้งหมด กล่าวว่า ธุรกิจของสหกรณ์ฯ มีความหลากหลาย ได้แก่ 1.การรวบรวมผลิตผล หลักๆ คือ การรวบรวมปาล์ม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ปลูก 2.ธุรกิจแปรรูปน้ำยาง โดยสหกรณ์จะรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก และนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน 3.ธุรกิจจัดหาสินค้าทางการเกษตร หลักๆ คือ การจัดหาปุ๋ย ซึ่งทุกธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการ มีการใช้โปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาดูแลทั้งหมด ทำให้สหกรณ์สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้

“ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้นำโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาดูแลเรื่องการบัญชีทั้งหมด ทำให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีหรือส่งรายละเอียดต่างๆได้เร็วขึ้น ซึ่งในการประชุม ใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ฯ จะรายงานชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ สมาชิกสามารถซักถามถึงข้อสงสัยในตัวเลขของงบการเงินได้ สหกรณ์ก็จะสามารถชี้แจงได้ว่าตัวเลขเหล่านี้มาได้อย่างไร นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้นำนวัตกรรม Smart 4M มาใช้ ทำให้รู้ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ว่า ตอนนี้สหกรณ์มีฐานะทางการเงินอย่างไรบ้าง ฝ่ายบริหารก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดการก็สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมไปใช้ ประโยชน์ได้ทันที รวมไปถึงสมาชิกก็สามารถเข้าไปดูสถานะของตน เองว่ามีหุ้นเท่าไร หรือว่ามีหนี้สินภาระผูกพันต่างๆกับสหกรณ์หรือไม่ ในส่วนของผู้ตรวจสอบกิจการ ก็สามารถดูข้อมูลทางการเงินต่างๆ ได้จากโปรแกรม 4M เช่นเดียวกัน ทำให้การทำงานมี ความแม่นยำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น” วัลภา กล่าว

สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่ มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากช่วยสร้างความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี อุดช่องโหว่การทุจริต สามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ได้อย่างทันเวลา ซึ่งสหกรณ์ที่สนใจนำ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือนวัตกรรม Smart 4M ไปใช้สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ซึ่งพร้อมบริการให้คำปรึกษา แนะนำติดตั้งและสอนแนะ โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือติดต่อที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ โทร CALL CENTER 0 2016 8888.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated