“ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยป้อนโรงพยาบาล”
“ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยป้อนโรงพยาบาล”

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกรของประเทศไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในทุกระดับสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน

รวมพลังผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
รวมพลังผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ซึ่งการทำงานดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการทำงานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เกิดการจากทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน อาทิ การดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรมีพื้นที่การจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น

พิธีลงนาม
พิธีลงนาม

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง นายราชันย์ จันทร Young Smart Farmer จ.ชัยนาท และประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์มโนรมย์ กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งพืชผัก และผลไม้ ปลอดภัยให้กับโรงพยาบาล จำนวน 51 ชนิด ให้กับโรงพยาบาลทุกวัน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยที่ต้องการวัตถุดิบที่ปลอดภัยสำหรับไว้ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับโรค และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วร่างกายแข็งแรงและหายจากโรคได้เร็วยิ่งขึ้น

“ทั้งนี้ผลการดำเนินงานดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นแล้ว ตัวเกษตรกรเองก็ตระหนักถึงการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการทำตลาดที่ยั่งยืนและแน่นอนทำให้เกิดการพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง” นายไพศาล กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated