การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561      ณ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดย อาจารย์ในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดริญญา มูลชัย ผศ.ดร. ฐิตินันท์ รัตนพรหม ดร. ศิวโรฒ บุญราศรี ดร. วรวรรณ เพชรอุไร ดร. พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ มีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา” “การทำน้ำยางด้วยวิธีครีมมิ่ง” ฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การทำน้ำยางด้วยวิธีครีมมิ่ง” “การเตรียมสารเคมีดิสเพอร์ชั่น และน้ำยางคอมพาวนด์” “การทำกระถางจากวัสดุธรรมชาติ” “การทำผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำจากน้ำยางพารา” “การทำถุงมือผ้าเคลือบยาง” และ “การทำลูกบอลยาง” ให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจาก อ.ดอยหลวง จ. เชียงราย และการศึกษาดูงานที่สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย..

บรรยากาศการฝึกอบรม
บรรยากาศการฝึกอบรม
รูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ
รูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated