สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ครบรอบ 39 ปี แห่งวันคล้ายวันสถาปนา มุ่งมั่นภารกิจ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เพื่อยกระดับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน

สศก. ครบรอบ 39 ปีแห่งการสถาปนา ย้ำความสำเร็จภารกิจพัฒนาภาคเกษตรไทย เดินหน้าสู่ 4 ทศวรรษ ในฐานะองค์กรชี้นำ ในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สศก. ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนาการเกษตร มาตรการทางการเกษตร การสำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในทุกมิติ ทั้งสถานการณ์การผลิต การพยากรณ์ผลผลิต ต้นทุน ราคา และรายได้เกษตรกร รวมถึงความร่วมมือเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ การจัดทำงบประมาณในภาพของกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนการติดตาม และประเมินผลโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ที่ผ่านมา สศก. ได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญเพื่อร่วมปฏิรูปภาคเกษตร โดยมีบทบาทรับผิดชอบในการจัดเตรียมและยกร่างยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” รวมทั้งการเดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ด้วยการปฏิรูปภาคเกษตร ให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร การช่วยเกษตรกรรู้จักวางแผนการผลิตด้วยตนเอง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ สศก. ยังมีบทบาทสำคัญในการติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยเฉพาะประเด็นที่สืบเนื่องจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคการเกษตร และการร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 (กขป.5) อีกด้วย

 งานแถลงข่าว ครบรอบ 39 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งานแถลงข่าว ครบรอบ 39 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ” โดยมีกรอบแนวคิดและการดำเนินงานตามนโยบายต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อรองรับเกษตร 4.0  ด้วยนโยบายที่สำคัญ 16 นโยบาย เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Smart Farmer และ Zoning by Agri-map เป็นต้น ดังนั้น สศก. จะเร่งขับเคลื่อนงานสำคัญ ดำเนินการทบทวนเป้าหมายและแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ฯ รวมถึงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเด็นปฎิรูปภาคการเกษตร เช่น ประกันภัยการเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ และเกษตรแม่นยำสูง รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลและการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของ กษ .เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 การยุติความหิวโหย เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ

นอกจากนี้จะยังคงเดินหน้าภารกิจเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรและเกษตรกรไทยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายเน้นการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer มีสมรรถนะสูง มีอุดมการณ์รอบรู้ในงานของตนและเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา

สื่อมวลชนเข้าร่วมในงานแถลงข่าว สศก.
สื่อมวลชนเข้าร่วมในงานแถลงข่าว สศก.

ทั้งนี้ สศก. ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 ในการเสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร  ติดตามและประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ด้วยวิสัยทัศน์ องค์กรชี้นำในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศ ไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated