ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” แก่นิสิตจำนวน 155 คน รวม 2,325,000 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล”  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตนักศึกษาเข้ารับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
นิสิตนักศึกษาเข้ารับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” พร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตจำนวน 155 คน รวม 2,325,000 บาท

นิสิตผู้เข้ารับพระราชทาน “ทุนภูมิพล”  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
นิสิตผู้เข้ารับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวผลการดำเนินงานทุนภูมิพล ว่าสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2507 และ ได้พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ในนาม “ทุนภูมิพล” และได้พระราชทานเงินสมทบกองทุนตลอดมา โดยมหาวิทยาลัย ฯ ได้นำเงินพระราชทานและเงินที่มีผู้สมทบเพิ่มเติม โดยเก็บดอกผลจากเงิน “ทุนภูมิพล” เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้นำดอกผลและเงินรายได้มหาวิทยาลัยสมทบเพื่อเป็นรางวัลเรียนดีแก่นิสิตคนละ 15,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการจัดสรรเงินเป็นทุนรางวัลเรียนดี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึงปีการศึกษา 2559 รวมนิสิตที่ได้รับรางวัลจำนวน 1,191 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 17,865,000 บาท

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ร่วมถ่ายรูปภายงาน
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ร่วมถ่ายรูปภายงาน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated