กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขยายพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมในกระบวนการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายจากพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาวะภัยแล้งบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันความรุนแรงจากการเกิดพายุลูกเห็บได้ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายแก่ประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตระหนักถึงความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมฝนหลวงฯ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ

 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

จึงได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน เพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน (Super King Air) และนำสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไดด์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแกนของผลึกน้ำแข็งในธรรมชาติ ยิงใส่เข้าไปภายในก้อนเมฆที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ผลึกน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นเม็ดน้ำ โดยที่ผลึกน้ำแข็งจะละลายตกลงมาเป็นน้ำฝน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายอันเกิดจากพายุลูกเห็บลงได้ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯ ได้จัดเครื่องบิน Super King Air เตรียมพร้อมปฏิบัติการไว้ที่ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะสามารถขึ้นบินปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทันทีในภาวะที่สภาพอากาศมีโอกาสเกิดพายุลูกเห็บ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ประชุมแก้ปัญหาพายุลูกเห็บ ช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรภาคอีสาน

สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร และภารกิจในการเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น กรมฝนหลวงฯ ได้มีแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ตั้งฐานเติมสารฝนหลวงเพิ่มขึ้นอีก 1 ฐาน ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นกับป่าไม้ และการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้เขื่อนหลักทั้ง 12 เขื่อน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการแจ้งแผนและผลปฏิบัติการ อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวง เพื่อบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า หรือพายุลูกเห็บ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ทาง
เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated