ธ.ก.ส. รับการตรวจประเมินระบบ SEPA ประจำปีบัญชี 2560
ธ.ก.ส. รับการตรวจประเมินระบบ SEPA

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และผู้แทนจากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อมูลและตอบประเด็นคำถามเพื่อจัดทำสรุปผลการตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจ (Feedback Report) ตามระบบ SEPA ประจำปีบัญชี 2560 ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ในแต่ละกระบวนการที่เป็นการยืนยันถึงผลสำเร็จของการทำงาน รวมถึงได้รับทราบข้อแนะนำและโอกาสในการปรับปรุงต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 23 และ 26 มีนาคม 2561

บรรยากาศการตรวจประเมินระบบ SEPA ประจำปีบัญชี 2560
บรรยากาศการตรวจประเมินระบบ SEPA ประจำปีบัญชี 2560
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารธนาคาร
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารธนาคาร
ธ.ก.ส. ให้ข้อมูลและตอบประเด็นคำถามเพื่อจัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน
ธ.ก.ส. ให้ข้อมูลและตอบประเด็นคำถามเพื่อจัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated