วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”
เปิดแล้ว “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการเปิดงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ (22 ก.พ.61) โดยระบุว่า วิสาหกิจชุมชน มีบทบาทสำคัญในกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเป็นกิจการที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างเข็มแข็ง ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเห็นได้ชัด จากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่เติบโตมากกว่า 85,000 แห่ง สมาชิกรวมไม่ต่ำกว่า 1.4 ล้านคน สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้สูงเฉลี่ย 2.55 หมื่นล้านบาท

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน

“การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน จึงถือเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดด้วยภูมิปัญญาสากลสามารถยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการระดับสูงต่อไปได้ ถือได้ว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่รากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป” นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

บูธขายสินค้าภายในงาน
บูธขายสินค้าภายในงาน

สำหรับการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ของกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ ถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดมานำเสนอผลงานและจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ คุณภาพดี และมีมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนด้วย

ตัวอย่างสินค้าในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”
ตัวอย่างสินค้าในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”
ตัวอย่างสินค้าในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”
ตัวอย่างสินค้าในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเพลนารีฮออล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ภายใต้แนวคิด “Smart Product by วิสาหกิจชุมชน” โดยมุ่งหวังเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจที่เปิดกว้างให้นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม

“วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”
ตัวอย่างสินค้าในงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018”

นอกจากนี้ ยังถือเป็นงานสำคัญที่จะนำเสนอถึงความเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวตนและความเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นและเป็นต้นแบบของการพัฒนา กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็น Smart Product  การใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อแก้ไขราคาผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ร่วมถ่ายรูปกับคณะวิสาหกิจชุมชน

“ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า และบริการของวิสาหกิจชุมชนที่มีเอกลักษณ์มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐานทั้ง 77 จังหวัด กว่า 270 วิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังช่วยให้วิสาหกิจต่างพื้นที่ ได้ศึกษาเปรียบเทียบสินค้าของตนเองและวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ เกิดแนวคิดในการพัฒนา ขณะเดียวกันในงานยังมีการจัดกิจกรรมการเสวนา การฝึกอาชีพให้แก่ผู้สนใจ และการแสดงจากศิลปินชั้นนำ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated