มาช่วยกันปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าไทย
มาช่วยกันปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าไทย

สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่ามีความอุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันการทำลายป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยึดถือครอบครองและเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและรีสอร์ท การล่าสัตว์ป่า หรือแม้แต่การลักลอบตัดไม้ปละหาของป่า เป็นเหตุให้แหล่งพักพิงและอาหารของสัตว์ป่าลดน้อยลง สถานการณ์เหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นเหตุให้สัตว์ป่ามากมายหลายชนิดในผืนป่าลดจำนวนลงและหมดไปจากพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธ์ุพืช เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูชีวิตสัตว์ป่าเติมเต็มความสมดุลของระบบนิเวศ ให้ผืนป่ากลับมามีชีวิตสมบูรณ์ เป็นแหล่งพันธุกรรมที่สำคัญในธรรมชาติ

ร่วมรณรงค์หยุดล่า ซื้อขาย ครอบครอง สัตว์ป่า
ร่วมรณรงค์หยุดล่า ซื้อขาย ครอบครอง สัตว์ป่า

ในช่วงเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำการปล่อยสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงไว้ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทั่วประเทศ ในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ไปแล้วหลายหมื่นชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ บุญกุศลแห่งการไถ่ชีวิตสัตว์เหล่านั้นเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งได้ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยแล้ว ยิ่งไม่อาจมีบุญใดเทียบเท่า จึงขอเชิญชวนปนะชาชนใกล้เคียงกับพื้นที่ปล่อยสัตว์ ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม ได้ช่วยกันดูแลปกป้องสัตว์เหล่านั้นไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ระบบนิเวศป่าไม้คืนสู่ความสมดุล เริ่มที่ตัวเราก่อน “หยุดกิน หยุดล่า หยุดลักลอบค้า หยุดเลี้ยงสัตว์ป่า” แล้วจึงขยายไปสู่เพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน และเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าไทยให้อยู่คู่กับผืนป่าต่อไป ส่วนสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงคือ สัตว์ป่าก็คื่อหนึ่งชีวิต และ “สัตว์ป่าทุกชนิด รักชีวิตเหมือนท่าน”

ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated