กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาจากตาราฝนหลวงพระราชทาน สู่ประเทศจอร์แดน ขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาจากตาราฝนหลวงพระราชทาน สู่ประเทศจอร์แดน ขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Joint Project Steering Committee ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง โดยมี นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอัมมาน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายจอร์แดน

าพบรรยากาศห้องประชุมขับเคลื่อนโครงการ Joint Project Steering Committee ครั้งที่ 2
ภาพบรรยากาศห้องประชุมขับเคลื่อนโครงการ Joint Project Steering Committee ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง

ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรน้าและการชลประทาน กระทรวงเกษตร กระทรวงการวางแผนและความร่วมมือระหว่าง ประเทศ และกองทัพอากาศจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานโครงการระยะ 3 ปี (2559-2562) ของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจอร์แดน ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อรายงาน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาระหว่างปี 2559 – 2560 และร่วมกันหารือการดาเนินงานในระยะต่อไป ระหว่างปี 2561 – 2562

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล , นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์
นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ (คนที่ 1 จากซ้ายมือ) เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล (คนที่ 2 จากซ้ายมือ) อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายสุรสีห์ กล่าวว่า ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ฝ่ายจอร์แดนได้นาเทคโนโลยีฝนหลวงไป ทดลองใช้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของจอร์แดน และฝ่ายไทยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนา พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ทาฝนจอร์แดน เพื่อให้การปฏิบัติการทาฝนในประเทศจอร์แดน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการทาฝน โดยใช้ข้อมูล เรดาร์

โครงการ Joint Project Steering Committee ครั้งที่ 2
ภาพถ่ายหมู่การประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Joint Project Steering Committee ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เดินทางไปยังศูนย์พยากรณ์อากาศ แห่งชาติจอร์แดน (National Forecasting Center) เพื่อติดตามความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการทาฝนและ เครื่องมืออุปกรณ์สาหรับใช้ปฏิบัติการทาฝนของฝ่ายจอร์แดนอีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated