เริ่มงานเกษตรแฟร์ปี 61ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่มงานเกษตรแฟร์ปี 61ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้แถลงถึง การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้ธีมงาน ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0 ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัย ของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้นำไปบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาผลงานนวัตกรรมงานวิจัยในด้านต่าง ๆ จำนวน

ประมาณ 100 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0” ซึ่งผมได้ให้นโยบายหลักการในการทำงานให้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ หรือนำมาเป็นต้นแบบในการทำวิจัย การเรียนการสอน ที่ปัจจุบันโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน แต่ยังยึดศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบ เป็นตัวตั้งในการตั้งโจทย์ เพื่อศึกษา วิจัย ให้ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ โดยเฉพาะด้านเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน คนไทยมีความกินดีอยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

ที่สำคัญนักวิจัย นักวิชาการ จะต้องลงพื้นที่จริง ไปคุยกับเกษตรกรชาวบ้าน เพื่อนำปัญหาหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมาศึกษาค้นคว้าวิจัย และร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือร่วมกันพัฒนาต่อยอดงานวิจัย อันจะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่ของ คนในชาติให้มีความผาสุกและมีความยั่งยืนตลอดไป

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม พาเยี่ยมชมภายในงานแถลงข่าว

นอกจากนี้ยังมีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมจัด ในวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 โดยมีการนำเสนอผลงานใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา จำนวน 341 เรื่อง แบ่งเป็นการบรรยาย 183 เรื่อง และภาคโปสเตอร์อีก 158 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีอภิปราย การเสวนาพิเศษในประเด็นที่เป็นกระแสสังคมอีก 21 หัวข้อ โดยวันพิธีเปิดวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. และงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จะครบรอบ 75 ปี จะจัดประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ KU Presidents Forum: In Celebration on the 75th Anniversary of Kasetsart University ในวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี จะมีการบรรยายและการอภิปรายในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกที่ต้องปรับตัวและพร้อมทั้งทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างงานวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ถ้าปีใดงานวันเกษตรแห่งชาติไปจัดหมุนเวียนไปยังส่วนภูมิภาค ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานเกษตรแฟร์ขึ้น สำหรับปีนี้การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนมายังส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร คือมาจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรโดยตรง

สำหรับไฮไลท์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือการจัดแสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยหรือผลงานที่พัฒนาต่อยอดใหม่ ๆ ของนักวิจัย นักวิชาการ และภาครัฐและเอกชนนำมาจัดแสดงภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0 เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ  ประกอบด้วย

Œนิทรรศการ เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0 จำนวน 100 ผลงาน  9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและการแปรรูป 22 ผลงาน อาทิ สาระสำคัญทางโภชนาการของกระเจี๊ยบแดงหลากหลายสายพันธุ์ บราวนี่มันสำปะหลังอบกรอบ ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลัง น้ำมะพร้าวชนิดผงและเนื้อมะพร้าวแผ่นกรอบ ชุดปลูกผักแนวตั้งพลังงานทางเลือก  ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ KUML4 แคปซูลสารสกัดข้าวหอมมะลิงอก :  กลุ่มอาหาร 13 ผลงาน อาทิ มิรินข้าวไทย ขนมและของเล่นสำหรับสุนัขและแมว EAT me แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ การใช้ผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑ์แหนม เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา ซีอิ้วข้าวเหนียวดำ  กลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือ จำนวน 5 ผลงาน อาทิ แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก เครื่องผลิตก้อนเห็ดเกษตรสกลนคร 1  เครื่องสีข้าว กลุ่มสิ่งแวดล้อม 6 ผลงาน อาทิ ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปลูกป่าเพื่อการเก็บกักคาร์บอนอย่างยั่งยืน แผ่นปลูกพืชบนหลังคาจากในสังเคราะห์ กลุ่มสัตว์และประมง 15 ผลงาน อาทิ จักรยานลู่วิ่งเพื่อการออกกำลังกายสำหรับสุนัข กล่องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพิเศษ กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ผลงาน อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ผลขนาดเล็ก นวัตกรรมย้อมครามธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยีนส์ ผงสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ กลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลของ มก. 12 ผลงาน  กลุ่มภาคเอกชนที่รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย จำนวน 9 ผลงาน อาทิ วัสดุปลูกผสมเชื้อไตรโคเอร์มา สารปรับปรุงดิน เจลรักษาสิวจากสารสกัดใบสาบเสือ ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ และกลุ่มหน่วยงาน มก. จำนวน 5 ผลงาน อาทิ UBI  TM  FIN FIN  INNOVATION  Cordybiotech

 การสาธิตผลงานนวัตกรรม ที่จะจัดแสดงสาธิตนวัตกรรม อาทิ กรงอเนกประสงค์สำหรับสัตว์ป่วยอัมพาต การใช้ผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑ์แหนม การสาธิตเมนูอาหารจากการประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

Ž การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่สามารถนำออกไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทั้งด้านเกษตร อาหาร ศิลปะ สาธิตวิชาชีพด้านการเกษตร อาหาร งานประดิษฐ์ เช่น การทำขนมเปียกปูนกะทิสด การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การใช้น้ำสำหรับสวนแนวตั้ง เป็นต้น

 การจัดแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2018 ผลิตภัณฑ์จาก KU Farm Ku Outlet เช่น ผลิตภัณฑ์ไก่เคยูเบตง ผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัย ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด การแปรรูจากงานวิจัย  ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของ Scrap Shop น้ำปลาหวานสูตร KU น้ำนมข้าวโพดจากไร่สุวรรณ ฯลฯ

 การประกวดและการแสดง อาทิ แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ ผลไม้ สัตว์เลี้ยง (แพะ แกะ) ปลากัด การจัดตู้ปลาสำหรับนักเรียนระดับต่าง ๆ

‘ กิจกรรมการจำหน่ายของชมรม สโมสร และร้านอาหารของนิสิตคณะต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง

’ ตลาดนัด 13 โซน เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร องค์กรการเกษตร มาจำหน่ายสินค้า ผลิตผลทางเกษตร เช่น ข้าวสาร  มะขามหวาน ผลิตภัณฑ์แปรรูป หอมกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและของเด่นของดังจาก 8 ตลาดน้ำ ตลาดบก ตลาดโบราณ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาจำหน่ายภายในงาน ติดตามรายละเอียดได้ www.ku.ac.th /งานวันเกษตรแห่งชาติ

ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้การพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยเทคโนโลยี เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรการผลิตเงินตราและธนบัตร เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ในการซื้อสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 สามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานผ่านการสแกน QR Code ด้วย แอพลิเคชั่นจากธนาคารต่างๆ และมีโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะผู้ใช้ SCB Easy App อีกช่องทางหนึ่งด้วย

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated