หนุนแล้ว 4.3 แสนล้าน...ธ.ก.ส. ลั่น! ช่วยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. มาเยี่ยมชม กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จงเชียงราย

.ก.ส. เผยผลงานไตรมาส 3 จ่ายสินเชื่อสู่ภาคเกษตรกรรมผ่านผู้ประกอบการและเกษตรกร รายย่อยกว่า 4.3 แสนล้านบาท ควบคู่การทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมชงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยแบบครบวงจร

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ของปีบัญชี 2560 (1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2560) ว่าสามารถสนับสนุนสินเชื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ผ่านผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยได้ จำนวน 438,000 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดสินเชื่อคงเหลือเพิ่มเป็น 1,317,339  ล้านบาท หรือขยายตัวสูงกว่าต้นปีบัญชี 3.16% โดยธนาคารมีสินทรัพย์รวม  อยู่ที่ 1,693,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปีบัญชี 4.7%  ยอดเงินฝากรวม 1,426,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี บัญชี 1.4% มีรายได้รวม 68,980 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายรวม 61,140 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ 7,840 ล้านบาท
ส่วนคุณภาพสินทรัพย์ธนาคารมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) 5.54% ของสินเชื่อรวม ซึ่งมีแนวโน้มลดต่ำลง
คาดว่าสิ้นปีบัญชี (31 มีนาคม 2561) NPLs จะต่ำกว่า 4% ของสินเชื่อรวม ด้านสถานะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ระดับ 12.18% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ 8.50%

นายอภิรมย์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.
นายอภิรมย์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยช้าง และมะคาเดเมียดอยช้าง
นายอภิรมย์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.
นายอภิรมย์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยช้าง และมะคาเดเมียดอยช้าง

ด้านนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  มีนโยบายที่สำคัญ เช่น

  1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งมีทั้งโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน การลดภาระค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต  การคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 ที่ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรไปแล้วจำนวน 3.6 ล้านราย  จำนวนเงิน 34,000 ล้านบาท
  2. มาตรการส่งเสริมปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพและลดพื้นที่การทำนาไม่เหมาะสม โดยส่งเสริมการเลี้ยง กระบือ โคเนื้อ แพะ พืชอาหารสัตว์ มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนสินเชื่อกว่า 45,700 ราย เป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

3. มาตรการพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการรับซื้อและรวบรวมยางพารามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีสถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน 554 แห่ง วงเงินสินเชื่อกว่า 7,900  ล้านบาท

  1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต เป็นต้น มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนสินเชื่อกว่า 201,700 ราย สถาบันเกษตรกร 221 แห่ง จำนวนเงิน 26,000 ล้านบาท
นายพิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.
นายพิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสันทางหลวง

นายอภิรมย์ กล่าวอีกว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในประเทศ ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ  พร้อมที่จะเป็นกลไกในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเบื้องต้นคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้นำเสนอโครงการที่จะเข้าไปสนับสนุนนโยบายดังกล่าวแบบครบวงจร คือทั้งในส่วนของมาตรการในการพัฒนาตนเองของผู้มีรายได้น้อยในเรื่องความรู้และการบริหารจัดการทางการเงิน มาตรการในการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และมาตรการในการลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ โดยคาดว่าจะใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขหนี้นอกระบบครั้งนี้ประมาณ 95,000 ล้านบาท

คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. - สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟดอยช้าง
คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. – สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟดอยช้าง

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2561 ผู้บริหาร ธ.ก.ส. นำโดย นายอภิรมย์ ได้เดินทางไปพบปะกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรรายอื่น เช่น กลุ่มผู้ปลูกกาแฟดอยช้าง กลุ่มผู้ปลูกมะคาเดเมียดอยช้าง กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันทางหลวง กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันป่าเหียง รวมทั้งบ้านผลไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs เกษตร ที่ประสบความสำเร็จ โดยทางเว็บไซต์ข่าว เกษตรก้าวไกล และ เกษตรโว้ย จะได้นำรายละเอียดมาเสนอต่อไป

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated