ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาำชพัฒนาเขาหินซ้อน
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย ดร.วิวัฒน์ ได้เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 38 ปี เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยผลสำเร็จที่มีความโดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรยั่งยืน การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงเป็ดไข่ปากน้ำ การปลูกและแปรรูปสมุนไพรว่านสาวหลง และการเลี้ยงกบนา ซึ่งศูนย์ศึกษาฯ มีจำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นศูนย์ศึกษาฯแห่งแรกของประเทศสำหรับการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมาศึกษาการดำเนินงานและมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เยี่ยมชมระบบเกษตรยั่งยืน
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เยี่ยมชมระบบเกษตรยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีความเข้มแข็ง สืบสานงานตามศาสตร์พระราชาได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรเชิญชวนผู้ที่เคยทำงานรับใช้สนองพระราชดำริในหลวง ร.9 ในโครงการพระราชดำริต่างๆ มาร่วมกันพัฒนาสืบสานงานของพระองค์ท่าน เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้ได้แพร่ขยายไปยังรุ่นลูกหลาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน จึงต้องมาหารือแนวทางร่วมกันว่าจะขยายผลองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆได้อย่างไรบ้าง

“วันนี้ได้มาศึกษาและระดมความคิดเห็นร่วมกัน ตลอดทั้งทบทวนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา ว่าจะสามารถ ต่อ-เติม-แต่ง ได้อย่างไร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ที่ต้องการให้ต่อเติมในโครงการที่ดีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยจะพัฒนาศูนย์ศึกษาฯทุกศูนย์ให้มีความสมบูรณ์และเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อขยายองค์ความรู้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยจะระดมภาคส่วนต่างๆ มาบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์ของพระราชาช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีรากฐานที่มั่นคง”

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เยี่ยมชมผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เยี่ยมชมผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน

และวันนี้ต้องขอชมอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่สานต่องานพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมถึงแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้ดีมาก ทำให้วันนี้ตนเองทำงานสบายใจขึ้นมาก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated