เปิดแล้ว!
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของเกษตรกรและการเป็นแหล่งบริการความรู้ทางการเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด

การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน นอกจากจะต้องต่อสู้กับการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การผลิตทางการเกษตรที่อาศัยเพียงประสบการณ์เดิมซึ่งได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน เกษตรกรจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในการผลิต สามารถวางแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของเกษตรกรและการเป็นแหล่งบริการความรู้ทางการเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด มีความสมบูรณ์ที่สุด ทันโลกและทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรไทยนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ด้วยฐานความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” ระบบแรกของประเทศ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานระบบห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการโครงการคนกล้าคืนถิ่น Dr.Sivapragasam Annamalai  CABI Regional Director Ms. Kanyakarn Nontiwatwanich  EBSCO Thailand and Indo-China Regional Manager Mr. Kittipong Supkongdee iGroup (Asia Pacific) General Manager ผู้แทนสำนักพิมพ์ CABI,EBSCO,iGroup และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวให้ข้อมูล

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” เข้าถึงคลังความรู้การเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ม.เกษตรศาสตร์ เปิดระบบบริการ “ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย” เข้าถึงคลังความรู้การเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ภายใต้โครงการห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการผสานความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรระบบแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิใจสรรค์สร้างให้เป็นระบบบริการความรู้ออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยความสนับสนุนของโครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0 ผ่านบริการ ข่าวสารเกษตร คัดสรรเรื่องราวน่าสนใจในวงการเกษตร ถามตอบกูรูเกษตรศาสตร์ ตอบปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร แจ้งเตือนเรื่องสำคัญด้านการเกษตรเพื่อเตรียมการเฝ้าระวัง และแหล่งความรู้ ให้บริการความรู้ด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปใช้บริการได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://thaifarmer.lib.ku.ac.th สำหรับการถามตอบปัญหา กูรูเกษตรศาสตร์ สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://thaifarmer.lib.ku.ac.th และ ส่งคำถามผ่านไลน์ @GuruKasetsart  บริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ประกอบด้วย

  • ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย เป็นระบบริการความรู้จากคลังความรู้ด้านการเกษตรที่รวบรวมหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความด้านการเกษตร ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ทั้งที่เป็นผลงานวิจัย และบทความรู้ทั่วไป จากสื่อหลากหลายประเภท ซึ่งรวบรวมโดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเติมเต็มข้อมูล
  • ระบบบริการสารสนเทศเกษตรโลก เป็นระบบบริการความรู้ด้านการเกษตรจากต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักพิมพ์ CABI, Ebsco, iGroup และอีกหลากหลายองค์กรจากทั่วโลก
  • ระบบบริการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระบบบริการความรู้ จากคลังผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 75 ปี
  • ระบบ กูรูเกษตรศาสตร์ เป็นระบบตอบคำถามด้านการเกษตรผ่านไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ

นอกจากระบบบริการห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย ที่เปิดบริการให้เป็นพิเศษสำหรับเกษตรกรแล้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้เปิดบริการให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ผ่านระบบบริการ “ห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร” อีกด้วย นับเป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรไทย โดยนักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตรจากทั่วโลกผ่านบริการห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรไทยจะมีเพื่อนคู่คิดซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร มีแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated