“หนองแซงโมเดล” หมู่บ้านอ้อยมาตรฐานโลก Bonsucro...กลุ่มมิตรผลตั้งเป้า 13,000 ไร่
“หนองแซงโมเดล” หมู่บ้านอ้อยมาตรฐานโลก Bonsucro

กลุ่มมิตรผลชู ‘หนองแซงโมเดล’ หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่พัฒนาร่วมกับเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองแซง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแก้วิกฤติการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยแนวทางรวมคน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ “ร่วมอยู่…ร่วมเจริญ” สร้างระบบจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักการเกษตรสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ซึ่งประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน พร้อมอนุรักษ์ดินน้ำ และอากาศจนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก Bonsucro ครอบคลุมพื้นที่ไร่อ้อยกว่า 5,000 ไร่ในปีนี้ พร้อมเดินหน้าขยายการรับรองให้ครบพื้นที่ทั้งหมด 13,000 ไร่ หรือ 100% ภายในปี 2562

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมิตรผล
นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมิตรผล

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “จากการคลุกคลีกับเกษตรกรไร่อ้อยมายาวนาน เราเล็งเห็นว่าปัญหาสำคัญของการทำไร่อ้อยเกิดจากการที่เกษตรกรต่างคนต่างทำ การขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้ต้นทุนสูง เราจึงเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรไร่อ้อยหนองแซง พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยประสานให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกันในด้านทรัพยากรและแรงงาน โดยใช้หลักการจัดการตามแบบเกษตรสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างวิถีการทำไร่อ้อยแบบยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินการจากเปลี่ยนแนวคิดการทำไร่อ้อย ให้ความรู้ที่ถูกต้องทั้งด้านวิชาการ ทั้งจากแปลงสาธิต และศึกษาจากผู้ประสบความสำเร็จมาแล้ว การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบการบริหารจัดการน้ำในไร่ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อย และเป็นการสร้างวิถีของการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน”

การทำงานและบริหารจัดการ 1
การทำงานและบริหารจัดการ 1

กลุ่มการดำเนินงานการเก็บเกี่ยวอ้อย แบ่งกลุ่มงานเป็น 5 กลุ่ม มีกลุ่มรถตัดเป็นแกน ร่วมด้วยกลุ่มรถกล่อง, กลุ่มรถไถ, กลุ่มวีแนส และกลุ่มอ้อยมัด พร้อมจัดตั้ง Sugarcane Logistics Control Center ใช้สัญญาณดาวเทียม GPS ควบคุมและติดตามรถตัดและรถบรรทุกอ้อย แจ้งคิวรถตัดและออกใบสั่งตัดอ้อยแบบออนไลน์ พร้อมรายงานปริมาณอ้อยของรถบรรทุก และรายงานระยะการขนส่งอ้อยตัดสดจากแปลงเข้าสู่โรงงาน (Cut to Crush) อย่างสม่ำเสมอ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลายเป็น “หนองแซงโมเดล” สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรจากการพัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิต รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอ้อยของไทยสู่ระดับสากล

นายพิมล สุุภาพเพชร เกษตรกรชาวไร่อ้อยหนองแซง
นายพิมล สุุภาพเพชร เกษตรกรชาวไร่อ้อยหนองแซง

นายพิมล สุภาพเพชร เกษตรกรชาวไร่อ้อยหนองแซง กล่าวว่า “ความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการปฏิวัติของชาวไร่อ้อยหนองแซงที่มารวมคน ร่วมกันคิด และร่วมกันทำ พร้อมการสนับสนุนจากโรงงานมิตรผลให้ใช้หลักเกษตรสมัยใหม่มาแก้วิกฤติการเก็บเกี่ยวไร่อ้อย จนสามารถจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น ผลผลิตดีขึ้น พร้อมการสนับสนุนด้านความรู้ การนำอุปกรณ์เครื่องจักร และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเก็บเกี่ยวไร่อ้อยอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดการขาดทุน รายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้ในกลุ่มกว่า 40 ล้านบาทต่อปี มีปริมาณอ้อยสดสะอาดกว่า 100,000 ตันต่อปี”

หนองแซงโมเดล หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด (1)
หนองแซงโมเดล หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด (1)
หนองแซงโมเดล หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด (2)
หนองแซงโมเดล หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด (2)
หนองหนองแซงโมเดล หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด (3)
หนองหนองแซงโมเดล หมู่บ้านต้นแบบอ้อยสดสะอาด (3)

หนองแซงโมเดล จึงเป็นต้นแบบหมู่บ้านสดสะอาด มาตรฐานระดับโลก เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ที่จะกลายเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษางานการทำไร่และเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และกลุ่มมิตรผลจะร่วมกับเกษตรกรหนองแซงเดินหน้าพัฒนาให้พื้นที่ไร่อ้อยได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro อย่างต่อเนื่อง จาก 5,000 ไร่ในปัจจุบัน ขยายให้ครบพื้นที่ทั้งหมด 13,000 ไร่ หรือ 100% ภายในปี 2562

บรรยากาศการเยี่ยมชมหนองแซงโมเดล ต้้นแบบหมู่บ้านอ้อยยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
บรรยากาศการเยี่ยมชมหนองแซงโมเดล ต้้นแบบหมู่บ้านอ้อยยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล
ระบบชลประทาน Center Pivot มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
ระบบชลประทาน Center Pivot มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม
โรงงานน้ำตาลมิตรผล
โรงงานน้ำตาลมิตรผล
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated