เปิดตัว!สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดเวทีนานาชาติกว่า 46 ผลงาน
เปิดตัว!สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดเวทีนานาชาติกว่า 46 ผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์

วช. แถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดเวทีนานาชาติ
วช. แถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดเวทีนานาชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทย
โดย วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยไทยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ
เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา วช.ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย
ไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากสองประเทศ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ในงาน “13th Taipei international
Invention Show & Technomart” (INST 2017) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไต้หวัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภายในงานมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงมากกว่า ๑,๐๐๐ ผลงาน มีนานาชาติเข้าร่วม
๑๙ ประเทศ ในงานนี้ วช.ได้นำนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวด จำนวน ๔๖ ผลงาน จาก ๑๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตัวอย่างผลงาน
ตัวอย่างผลงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผลงานของนักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัล
Platinum Award จากผลงานเรื่อง “VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา ของ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานของนักประดิษฐ์ไทยประเทศเดียวจาก ๒๓ รางวัล ส่วนอีก
๒๒ รางวัล มอบให้กับนักประดิษฐ์จากประเทศไต้หวัน นอกจากนี้นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลสำคัญ
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน ๙ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๑๑ รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๑๓ รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special Prize)
จากประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๖ รางวัล

สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำมาแถลงข่าว
สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำมาแถลงข่าว

นอกจากนี้ วช. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานในเวที “11th International Warsaw Invention Show ” (IWIS 2017) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีผลงานของนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๙ ผลงาน จาก ๗ หน่วยงาน เวทีนี้นักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย สามารถคว้ารางวัล

สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำมาแถลงข่าว
สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำมาแถลงข่าว

Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานจากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และยังมีผลงานของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน ๓ ผลงาน รางวัลเหรียญทองจำนวน ๔ ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน ๘ ผลงาน และ เหรียญทองแดง จำนวน ๓ ผลงาน และรางวัล Special Prize จากประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๐ ผลงาน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ๓๒ ประเทศ มากกว่า ๔๐๐ ผลงาน

สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำมาแถลงข่าว
สิงประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นำมาแถลงข่าว

ทั้งนี้ผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ จะนำไปจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated