เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำทีมชุดปฏิบัติการตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานฯ ตรวจสอบยกระดับโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม กากอุตสาหกรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเพิ่มศักยภาพโรงงาน ณ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ในเครือเบทาโกร โรงงานอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร ให้การต้อนรับ

ภายหลังการตรวจเยี่ยม ดร.ณรงค์ชัย กล่าวว่า เบทาโกร ให้ความสำคัญและตระหนักต่อนโยบายของภาครัฐในทุกด้านอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการภายในโรงงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง สิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง ฯลฯ และมุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานในเครือฯ สู่ระดับสากล

เบทาโกรคุมเข้มความปลอดภัยทุกโรงงาน
เบทาโกรคุมเข้มความปลอดภัยทุกโรงงาน

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เครือเบทาโกรให้ความสำคัญเรื่อง “คุณภาพ” เข้มข้นในระดับที่เรียกว่า Uncompromising Quality หากตรวจพบข้อผิดพลาดจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นออกไปสู่ภายนอก โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ Excellent People ได้แก่ พนักงาน และ คู่ค้า ผสมผสานกับ Excellent process ภายใต้ ระบบการจัดการคุณภาพของเครือฯ คือ Betagro Quality Management 24/7 (BQM 24/7) ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทุกวันตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Betagro e – Traceability) กระบวนการที่โปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและมั่นใจถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการส่งต่ออาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” (Quality for Life)

เบทาโกรเคร่งครัดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเพิ่มศักยภาพโรงงาน
เบทาโกรเคร่งครัดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเพิ่มศักยภาพโรงงาน

สำหรับนโยบาย การบริหารจัดการและการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของทั้ง Excellent process และ Excellent People ด้าน Excellent process ได้แก่ นโยบายด้าน S.H.E. (Safety Health and Environment)  มาตรฐานสากลในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Betagro Engineering Management (B.E.M.) และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ World Class Manufacturing (WCM) อันเป็นเป้าหมายสูงสุดสู่ระดับสากล เป็นต้น ส่วน Excellent People มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน โดยยึดหลักปฏัติตามมาตรฐานและกฎหมายแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้น ได้กำหนดมาตรฐานแรงงานเบทาโกร (Betagro Labor Standard)

เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานของทุกบริษัทในเครือฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีการพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อกำหนดของ BLS ประกอบด้วย ด้านการคุ้มครองแรงงาน ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย โดยผลักดันมาตรฐานดังกล่าว ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะคู่ค้า ให้มีมาตรฐานเดียวกันด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated