สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองทัพบก จัดการประกวด “อากาศยาน
ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า อากาศยานไร้คนขับหรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เป็นสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ลดระยะเวลา ช่วยทุ่นแรง ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการนำไปใช้งานในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตราย ทั้งภารกิจด้านพลเรือน เช่น
การสำรวจหรือถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศ การพ่นยาฆ่าแมลง หรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืช และภารกิจด้านการทหาร เช่น การลาดตระเวน การสนับสนุนหน่วยรบในระบบอาวุธยิงเล็งหรือการชี้เป้า

"สกายทูแลนด์สแกนนิ่งวีอีเคิล" อากาศยานไร้คนขับ ที่นำมาใช้ในภาคเกษตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อากาศยานไร้คนขับ ที่นำมาใช้ในภาคเกษตร จาก ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ปัจจุบันการนำ UAV มาใช้งานจริงในภารกิจต่าง ๆ ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยกำหนดให้การพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเป้าหมายอีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงร่วมกับ กองทัพบก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unnamed Aerial Vehicle (UAV)” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV สู่การใช้
ประโยชน์ และกระตุ้นความสนใจให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการแข่งขันในปีนี้ มีทีมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 33 ทีม โดยแบ่งเป็นประเภทรางวัลออกเป็น 4 ด้าน ๆ ละ 3 รางวัล มีรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย ด้านความมั่น ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยากาศการนำเสนอผลงานและการประกวด “อากาศยานไร้คนขับ  (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” ประจำปี 2560
พิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ประกวด “อากาศยานไร้คนขับ”ประจำปี 2560

การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นรอบคัดเลือกเหลือประเภทละ 3 ทีม จะได้ทีมรวมทั้งสิ้น 12 ทีม เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เป็นรอบชิงชนะเลิศ พร้อมถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทีมผู้เข้าประกวดจากกรมวิชาการเกษตร
ทีมผู้เข้าประกวดจากกรมวิชาการเกษตร

ทีมผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในแต่ละด้านจะได้เป็นผู้ชนะเลิศในด้านนั้น ๆ และได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท โดยทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดยังจะได้รับรางวัล Champ of The Champ ของการประกวดในครั้งนี้ด้วย และจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้บัญชาการกองทัพบก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated