โชว์ผลผลิตจากเกษตรกร
โชว์ผลผลิตจากเกษตรกร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาพบปะพี่น้องเกษตร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาพบปะพี่น้องเกษตรกร

 โพล ม.เกษตร ชี้เกษตรกรเชื่อมั่นในนโยบายแก้ปัญหาของ“บิ๊กฉัตร”โดยเฉพาะนโยบาย “9101”มีความเชื่อมั่นถึงร้อยละ 94.33 ส่วนเรื่องที่เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือนโยบายยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง มากถึงร้อยละ 53.13  อีกทั้งยังคงมั่นใจการทำงานของรัฐมนตรี มากกว่าข้าราชการประจำถึงร้อยละ 84.18 ขณะที่ยังเชื่อมั่นในข้าราชการประจำเพียง 65.23

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ต่อนโยบายความเชื่อมั่นของเกษตรกรโยบายและประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,536 คน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็น ได้แก่

1) ความเชื่อมั่นต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย แผนงานการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งเกษตรกรมีความเชื่อมต่อ

แผนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สูงที่สุด ถึงร้อยละ 94.33 (เกรด A+) รองลงมาคือ แผนงานระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่) ร้อยละ 84.76 (เกรด A) และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร  ร้อยละ 83.01 (เกรด A)

กำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจงานราชการ

นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ผลการสำรวจพบว่า ภาพรวม เกษตรกรมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 70.69 (เกรด B) ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 15.03 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.28  ส่วนที่เกษตรกรมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดในนโยบายการทำงานคือกาสรยกระดับสสหกรณ์มีความเชื่อมั่นเพียงแค่ ร้อยละ 53.13 ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ26.95 และไม่แน่ใจ ร้อยละ19.92 (เกรด D)

2) ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายให้สำเร็จเป็นรูปธรรม พบว่าโดยภาพรวม เกษตรกรมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 74.71 (เกรด B) ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 12.08 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.21 ทั้งนี้ พบว่าเกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานของรัฐมนตรี สูงถึงร้อยละ 84.18 ขณะที่มีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการประจำ เพียงร้อยละ 65.23 เท่านั้น

3) ความเชื่อมั่นว่าการยืมตัวปลัดกระทรวง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ เป็นรูปธรรมมากขึ้น พบว่าเกษตรกรมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 62.24 ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 22.59 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.17

ดร.ไพฑูรย์ แสดงความคิดเห็นต่อผลการสำรวจครั้งนี้ว่า “ค่อนข้างชัดเจนว่าเกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายหลักของกระทรวงฯ เพียงแต่บางนโยบายที่กระทรวงฯ พยายามขับเคลื่อน เป็นปัญหาเรื้อรังเดิมยากแก่การแก้ไขในระยะเวลาสั้นๆ อาทิ การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง หรือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัว อาทิ Smart Officer และ Smart Farmer จึงทำให้ภาพรวมของความเชื่อมั่นต่อนโยบายยังไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ดี แม้เกษตรกรจะให้ความเชื่อมั่น ต่อประสิทธิภาพการทำงานของรัฐมนตรี มากกว่าข้าราชการประจำค่อนข้างมาก แต่กลับไม่เด่นชัดนักว่าลำพังการยืมตัวปลัดกระทรวงฯ ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า แม้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไม่มาก แต่ด้วยเหตุที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าพัวพันกับการทุจริต ตลอดจนยังไม่มีความชัดเจน ว่าผู้ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากนี้ จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่ตามโรดแมปของรัฐบาลได้”

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อนโยบายและประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อนโยบายและประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ตารางที่ 1 ความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ นโยบาย เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่แน่ใจ เกรด
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (9101) 94.33 % 1.37 % 4.30 % A+
2 ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่) 84.76 % 4.56 % 10.68 % A
3 การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 83.01 % 5.08 % 11.91 % A
4 การผลิตข้าวครบวงจร 78.39 % 12.17 % 9.44 % B+
5 ระบบส่งน้ำ / กระจายน้ำ 77.48 % 14.58 % 7.49 % B+
6 ที่ดินทำกิน / ส.ป.ก. ยึดคืนพื้นที่ตาม ม.44 74.68 % 12.30 % 13.02 % B
7 การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 71.81 % 12.38 % 15.36 % B
8 เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 70.77 % 19.07 % 10.16 % B
9 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 69.14 % 17.64 % 13.22 % C+
10 บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 66.21 % 11.98 % 21.81 % C+
11 Smart Farmer 64.26 % 8.92 % 26.82 % C
12 เกษตรทฤษฎีใหม่ 59.96 % 12.76 % 27.28 % D+
13 ธนาคารสินค้าเกษตร 57.94 % 13.93 % 28.13 % D+
14 Smart Officer 54.49 % 33.40 % 12.11 % D
15 ยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 53.13 % 26.95 % 19.92 % D
  รวม 70.69 % 15.03 % 14.28 % B

 

ตารางที่ 2 ความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายของกระทรวงฯ

ลำดับ ประสิทธิภาพการทำงาน เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่แน่ใจ เกรด
1 ผู้บริหารกระทรวง 84.18 % 11.67 % 4.75 % A
2 ข้าราชการประจำ 65.23 % 13.09 % 21.68 % C+
  รวม 74.71 % 12.08 % 13.21 % B

 

ตารางที่ 3 ความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อการขับเคลื่อนนโยบายภายหลังการยืมตัวปลัดกระทรวงฯ

  เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่แน่ใจ
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ เป็นรูปธรรมมากขึ้น 62.24 % 22.59 % 15.17 %

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated