นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากที่สมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลาและชมรมชาวนาข้าวจังหวัดสงขลา ขอความช่วยเหลือกรณีที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการเยียวยาช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท แต่ปรากฏว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้ว นับจากเดือนกุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้ชาวนายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีเกษตรกรภาคใต้ที่ไม่ได้รับเงินกว่า 30,000 ราย และขอคำตอบที่ชัดเจนภายใน 15 วัน ขอชี้แจง ดังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559 เห็นชอบมาตรการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 โดยคุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้

  1. เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ (อุทกภัย) ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้
  2. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยเท่านั้น หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงด้านเดียว

ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานจัดทำบัญชีไว้เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

โครงการเยียวยาช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท
โครงการเยียวยาช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท
ผลการดำเนินงาน
  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ด้านพืช) ไปยังสำนักงบประมาณรวม 63 จังหวัด จำนวน 1,718,363 ครัวเรือน วงเงิน 5,155.08 ล้านบาท ภาคใต้ 14 จังหวัด จำนวน 611,248 ครัวเรือน วงเงิน 1,833.74 ล้านบาท จังหวัดสงขลา จำนวน 46,209 ครัวเรือน วงเงิน 138.627 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจำงวดไปยัง ธ.ก.ส. ทั้งหมดแล้ว
  2. ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกรแล้วรวม 63 จังหวัด จำนวน 1,688,979 ครัวเรือน วงเงิน 5,066,937 บาท ภาคใต้ จำนวน 596,352 ครัวเรือน วงเงิน 1,789.056 ล้านบาท จังหวัดสงขลา จำนวน 45,601 ครัวเรือน วงเงิน 136.803 ล้านบาท
  3. ในส่วน ธ.ก.ส. ยังโอนไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก บัญชีของเกษตรกรไม่สามารถโอนได้ โดยมีสาเหตุ เช่น บัญชีปิด บัญชีไม่เคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเร่งติดต่อ ธ.ก.ส.สาขา โดยด่วนที่สุด เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องและส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้ง ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่โอนเงินต่อไป

สำหรับกรณีเกษตรกรที่ไม่ครบคุณสมบัติข้างต้น จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการดังกล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated